OZ 2007/2

58 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 2 Izvleček Kakovost bibliografskih zapisov v vzajemni bibliografski bazi podatkov COBIB.SI in v vseh lokalnih bibliografskih bazah je temeljnega pomena za kakovostno delovanje celotnega sistema COBISS.SI. Da bi zagotovili čim večjo konsistentnost bibliografskih zapisov in programsko od- pravili kar največ napak v zapisih, smo izvedli projekt Izboljšanje kakovosti zapisov v COBIB.SI . V prispevku so opisane analize, ki smo jih izvedli v okviru projekta, dopolnitve programske opreme COBISS2/Katalogizacija, ki smo jih predlagali v okviru projekta, ter konverzija podatkov v biblio- grafskih zapisih, ki je bila izvedena kot zadnja faza v projektu. Ključne besede kakovost bibliografskih zapisov, vzajemna bibliografska baza podatkov COBIB.SI, sistem COBISS.SI, analize bibliografskih zapisov, konverzija podatkov Abstract The quality of bibliographic records in the COBIB.SI shared bibliographic database and all local bibliographic databases is key to the high performance COBISS.SI system. In order to ensure the highest possible degree of consistency in the quality of bibliographic records and a software-based error correction in records we have conducted the COBIB.SI Bibliographic Record Quality Impro- vement project. The paper describes the analyses performed within the project and the proposed upgrading of COBISS2/Cataloguing software as well as data conversion in bibliographic records undertaken as the last project phase. Keywords quality of bibliographic records, COBIB.SI shared bibliographic database, system COBISS.SI, ana- lyses of bibliographic records, data conversion Končno dejanje je bila izvedba konverzije podatkov v bibliografskih zapisih v vseh lokalnih bazah podatkov in vzajemni bibliografski bazi podatkov v sistemu COBISS. SI. ANALIZE Delo na projektu se je začelo z zbiranjem predlogov spre- memb in izboljšav v zapisih. Nekaj predlogov smo izobli- kovali na osnovi sporočil uporabnikov o težavah pri delu, večino predlogov pa so prispevali kolegi, ki so se s posa- meznimi problemi srečevali že dalj časa. Probleme smo najprej popisali, nato pa smo začeli natančnejše analize z različnih vidikov: osredotočili smo se na probleme pri zapisih za posamezne vrste publikacij, na probleme pri zapisih določenega statusa pa tudi na probleme v posa- meznih delih zapisov (bibliografski del, podatki o zalogi). PROJEKT IZBOLJ[ANJE KAKOVOSTI ZAPISOV V COBIB.SI Anka Rogina Institut informacijskih znanosti, Maribor Kontaktni naslov: anka.rogina @ izum.si UVOD Projekt Izboljšanje kakovosti zapisov v COBIB.SI je pote- kal od februarja 2005 do decembra 2006. Cilj projekta je bil v čim večji možni meri programsko odpraviti napake in pomanjkljivosti v bibliografskih zapisih, s tem zagoto- viti boljšo kakovost lokalnih bibliografskih baz knjižnic in vzajemne bibliografske baze podatkov COBIB.SI ter uporabnikom omogočiti, da res najdejo tisto, kar iščejo. Naše osnovno vodilo je bilo izboljšati čim več bibliograf- skih zapisov, vendar pri tem ne pokvariti obstoječih za- pisov. Vse predloge sprememb v zapisih je bilo zato treba zelo natančno premisliti z vseh vidikov in upoštevati medsebojne vplive različnih predlogov. Marsikateri pred- log smo prav zaradi teh razlogov tudi opustili ali izpeljali v okrnjeni obliki.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5