OZ 2007/1

2 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 1 Izvleček Intelektualni kapital predstavlja znanje, ki ga je podjetje pridobilo v času svojega delovanja in po- membno vpliva na vrednost podjetja. Ker znanje predstavlja premoženje podjetja in konkurenčno prednost, ga je treba upravljati. Eno izmed orodij za upravljanje znanja predstavljajo portali za upravljanje znanja, ki so najvišja oblika informacijskih portalov. Portali za upravljanje morajo pod- pirati vse procese znanja in s svojimi orodji in tehnologijami pospeševati produkcijo in širjenje znanja. Portalna tehnologija nam omogoča sodelovanje, timsko delo, upravljanje z vsebino, uprav- ljanje s podatki, upravljanje znanja, možnost uporabe poslovne inteligence itd. Pri tem se moramo zavedati, da je ob ustrezni tehnologiji za upravljanje znanja v ospredju še vedno človek z vsemi svojimi lastnostmi, zato je v podjetjih potrebna organizacijska kultura, ki podpira procese znanja. Ključne besede arhitektura portala, informacijski portal, portal, upravljanje znanja, portal za upravljanje znanja, proces znanja, portalna tehnologija Abstract Intellectual capital refers to the knowledge accumulated in an organisation in the course of its ope- ration, having a significant impact on the corporate value. As knowledge constitutes both assets and a competitive advantage of a company, it has to be managed. Knowledge management portals, one of the knowledge management tools, are considered to be the highest form of information po- rtals. Management portals must support all knowledge processes and foster knowledge production and dissemination through their tools and technologies. Portal technology facilitates cooperation, team work, content management, data management, knowledge management, application of busi- ness intelligence etc. However, alongside adequate knowledge management, people with varying characteristics are still at the forefront, which is why corporate culture is necessary in organisations to support the knowledge processes. Keywords portal architecture, information portal, portal, knowledge management, knowledge management portal, knowledge process, portal technology Znanje, ki ga je podjetje pridobilo in razvilo v času svo- jega delovanja, predstavlja intelektualni kapital, ki po- membno vpliva na vrednost podjetja. Zaradi pomembno- sti intelektualnega kapitala (znanja), je tega treba uprav- ljati, kot to velja za vsako obliko premoženja podjetja. Sodobna informacijsko telekomunikacijska tehnologija s svojimi orodji in tehnologijami predstavlja podporo pri upravljanju znanja. Eno izmed teh tehnologij predstavlja- jo portali. Portal si lahko predstavljamo kot spletno stran, ki pred- stavlja za uporabnika vstopno točko do drugih spletnih strani, aplikacij in storitev. Informacijski portali podjetij POMEN IN VLOGA INFORMACIJSKIH PORTALOV ZA UPRAVLJANJE ZNANJA Boštjan Krajnc Institut informacijskih znanosti, Maribor Kontaktni naslov: bostjan.krajnc @ izum.si UVOD Sodobna informacijsko telekomunikacijska tehnolo- gija nam omogoča hiter, enostaven in poceni dostop do raznovrstnih podatkov in informacij ter predstavlja tehnološko podporo razvoju informacijske družbe. Pre- nos, shranjevanje in obdelava podatkov ter informacij poteka s hitrostmi in količinami, ki so na meji pred- stavljivosti. Prave informacije in pravo znanje ob pra- vem času imajo za organizacije pomembno ekonomsko vrednost in predstavljajo konkurenčno prednost orga- nizacije.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5