OZ 2005/4

284 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 4 • besedila in spletni naslovi, ki si jih pripravi vsak knjiž- ničar/informator sam in veljajo le pri njegovem delu. Vse sodelujoče institucije zagotavljajo redno dežurstvo, redno spremljajo prispela vprašanja (klepet, e-pošta) in odgovarjajo nanje, koordinirajo in organizirajo delo, sodelujejo med seboj. Vsaka institucija ima enega koordinatorja (in namestnika), več knjižničarjev/informatorjev ter enega ali več redaktorjev. Skrbnik je IZUM. Naloge skrbnika so: odpiranje gesel in dodeljevanje privilegijev, urejanje anket, priprava po- ročila, nameščanje prevodov, vzdrževanje vstopne točke, pripravljanje tedenskih in mesečnih statistik … Koordinator skrbi za redno dežurstvo, pravočasne odgo- vore, dosledno spoštovanje pravil, kakovostno izvajanje servisa, sodelovanje s koordinatorji drugih institucij … Knjižničar/informator klepeta z uporabniki in odgovar- ja na vprašanja prispela po e-pošti. Pri klepetu mora knjižničar/informator usvojiti nekaj novih spretnosti: • uporaba naprednih iskalnih tehnik z različnimi orodji, • hiter dostop do informacijskih virov, • uporaba kratkih in pogostih tipskih sporočil, • hitro tipkanje, • jedrnato odgovarjanje, • opravljanje več opravil hkrati. Redaktor baze znanja ureja in aktivira vprašanja z odgo- vori za vključitev v lokalno bazo znanja. Za usklajevanje in dopolnjevanje konceptualne zasnove ter pravil in organizacije delovanja servisa se oblikujeta: • Skupščina izvajalcev referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja , ki jo sestavljajo koordinatorji knjižničar- jev/informatorjev podpisnic pogodbe. Sestaja se vsaj enkrat v šestih mesecih. • Svet izvajalcev referenčnega servisa Vprašaj knjiž- ničarja , ki ga imenuje skupščina izmed svojih članov, sestavljajo po en predstavnik visokošolskih knjižnic in predstavnik splošnih knjižnic in en predstavnik IZUM-a. Mandat v svetu traja tri leta. Njegova pri- marna naloga je reševanje nujnih problemov. UPORABNIKOV DOSTOP IN OBRAZCI Uporabnik dostopa do referenčnega servisa z domače strani knjižnice (gl. sliko 1) ali preko domače strani sistema COBISS (gl. sliko 2). Slika 1: Dostop do referenčnega servisa s spletne strani ene izmed knjižnic Slika 2: Dostop do referenčnega servisa s spletne strani sistema COBISS Slika 3: Vstopna točka referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5