OZ 2005/4

M 273 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 4 Omrežje ARNES Slovensko akademsko omrežje ARNES je sestavljeno iz hrbtenice omrežja ( backbone ), ki povezuje kraje po Slo- veniji, in strank omrežja, ki so priključene na hrbtenico ARNES na njenih vozliščih. Hrbtenica omrežja je pove- zana v tuja omrežja preko mednarodnih vodov. ARNES ima v vsakem večjem kraju v Sloveniji svoje vozlišče (gl. sliko), na katerega se je možno priključiti s stalno povezavo. Stalna povezava V zadnjem času se je število ponudnikov infrastruktu- re, ki omogoča medsebojno povezovanje računalniških omrežij s stalno povezavo, precej razširilo. Stalne po- vezave ponujajo Telekom Slovenije, ELES, Slovenske železnice, operaterji kabelske televizije in drugi. V posa- meznih primerih je možno tudi polaganje lastnega optič- nega kabla. Ponudniki infrastrukture ne ponujajo vseh možnosti stalne povezave po vsej Sloveniji. Zato je smiselno, da organizacije ocenijo svoje potrebe in primerjajo različne ponudnike in možnosti povezave, ki so na voljo v njiho- vem kraju. Na spletni strani http://www.arnes.si/dostop/dostop_orga- nizacije.htm so opisani različni načini dostopa do omrežja Arnes. Omrežje GÉANT Hiter razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij v zadnjih desetletjih ni preoblikoval le ekonomskih pro- cesov, pač pa tudi področje znanosti in izobraževanja. Elektronska pošta, distribucijske liste, ftp-strežniki, sve- tovni splet so olajšali komunikacijo med znanstveniki in tako pospešili mnoge mednarodne projekte. Nova hitra omrežja bodo ponujala še več: delo v oddaljenih labo- ratorijih, uporabo dragocene znanstvene opreme preko omrežja, postavitev digitalnih knjižnic in arhivov, video- konference in druge storitve virtualnih univerz. Uporaba omrežij na univerzah in raziskovalnih inštitutih po drugi strani vzpodbuja razvoj novih protokolov in novih stori- tev na omrežju. Nacionalne akademske in raziskovalne mreže iz 29 ev- ropskih držav so pripravile v prvi polovici leta 2000 pro- jekt hitrega panevropskega omrežja z imenom GÉANT. Projekt je bil usklajen tudi z zahtevami predstavnikov Evropske komisije, ki je za njegovo realizacijo prispeva- la 80 milijonov evrov. Koordinacijo projekta je izvajala družba DANTE. Osnovni cilj projekta je bil vzpostavitev hitrega omrežja za povezavo nacionalnih izobraževalnih in raziskovalnih mrež. Pri njegovi izgradnji so uporab- ljene najnovejše tehnološke rešitve, ki omogočajo poleg zmogljivega prenosa podatkov tudi razvoj novih storitev. Velika zmogljivost omrežja GÉANT temelji na možnosti najema optičnih vlaken v tistih evropskih državah, kjer je bil odpravljen monopol na področju telekomunikacij in na razvoju optičnih tehnologij za prenos podatkov. Leta 2004 so se zmogljivost povezave ARNES v med- narodno raziskovalno omrežje GÉANT povečale s 622 Mb/s na 1,2 Gb/s. Slika 1: Dostopne točke ARNES Slika 2: Dostopne točke GÉANT

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5