OZ 2005/4

M 271 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 4 vah v EU-25, kar gre pripisati predvsem prodornosti in uspehu t. i. generacije mobilne telefonije 2,5 in tehnologije UMTS. 2 Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom, UL RS 43/2004) v svojem 3. členu (uporabljeni izrazi) opredeljuje pojme, ki nujno posegajo tudi v tehnično-tehnološke opredelitve izrazja, kot so na primer elektronska komunikacijska omrežja, elektronska pošta, javno komunikacijsko omrežje in drugo. 3 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZE- PEP-UPB1, UL RS 98/2004) v 2. členu vsebuje naslednjo opre- delitev: “Storitve informacijske družbe vključujejo zlasti storitve prodaje blaga ali storitev, dostopa do podatkov ali oglaševanja na svetovnem spletu ter storitve dostopa do komunikacijskega omrežja, prenosa podatkov ali shranjevanja prejemnikovih podat- kov v komunikacijskem omrežju. Storitve radijske in televizijske radiodifuzije niso storitve informacijske družbe po tem zakonu.” 4 Glede na harmonizirano zakonodajno okolje pri “zaostankih” mislimo predvsem na še vedno dokaj raznoliko stopnjo dostopa do interneta predvsem pri prebivalstvu in uporabo širikopasovnih elektronskih komunikacijskih omrežij. 5 Izraz “software as a commodity” ali programska oprema kot splošna dobrina izhaja iz t. i. odprtokodne skupnosti in jo po- jmujemo kot izhodišče za razvoj naprednih storitev, ki presegajo licenčne restrikcije oziroma so le te prožne in odprte (DiBona, 1999). 6 DIREKTIVA 2003/98/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. novembra 2003 o ponovni uporabi informacij javnega sektorja. 7 Zaupni podatki in podobno, gl. 6. člen ZDIJZ, izjeme. 8 Green Paper on Public sector information: A key resource for Europe (COM (1998) 585). 9 eEurope 2002: Creating a EU framework for the exploitation of public sector information(COM (2001) 607). 10 Central European Initiative, http://www.ceinet.org . 11 Ministerial Meeting (CEI): Social Sensibility and Politica Aware- ness in the Framework of Technological Excellence; http://cei-ict. gov.si (arhivirana spletna stran). 12 (ibid.) Ministerial Conclusions. 13 GREAT-IST, Sixth Framework Programme Priority [INNOV-1], Specific Support Action, Contract No. 15878. 14 Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti Slovenije, www. cobiss.si, http://sicris.izum.si. 15 European Research Area, http://www.cordis.lu/era/. Reference [1] (AHDEL, 2004) The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition Copyright 2004, 2000 by Houghton Mifflin Company. [2] (DiBona, 1999) Chris DiBona in drugi (ur.), Open Sources – Voi- ces from the Open Source Revolution, O’Reilly & Asoc., 1999. [3] (COM (1998) 585) Green Paper on Public sector information: A key resource for Europe, European Commission, 1998. [4] (COM (2001) 607) eEurope 2002: Creating a EU framework for the exploitation of public sector information, European Commussion. [5] (EC ISM, 2005) Information Society Benchmarking report, Euro- pean Commission, Information Society and Media, 2005. Prido- bljeno s spletnega naslova http://europa.eu.int/information_soci- ety/eeurope/2005/index_en.htm. [6] (ERA, 2005) ERA, concept. Pridobljeno s spletnega naslova http://www.cordis.lu/era/concept.htm. [7] (CORDIS, 2004) CORDIS – Community Research and Develop- ment Information Service, Information Society Technologies, Glossary. Pridobljeno s spletnega naslova http://www.cordis . lu/ist/rn/glossary.htm. [8] (Negroponte, 1996) Nicholas P. Negroponte, Being Digital, Vinta- ge Books, Random House Inc., 1996. [9] (SSKJ, 2004) Slovar slovenskega knjižnega jezika. [10] (Perez, 2003) Carlota Perez, Technological Revolutions and Fi- nancial Capital, Dynamics of Bubbles and Golden Ages, Edward Elgar Publishing, 2003. [11] (Webster, 2002) Frank Webster, “The Information Society Revisi- ted”, 2nd edition, Routhledge, 2002. [12] (ZEKom, UL RS 43/2004) Zakon o elektronskih komunikacijah, Uradni list Republike Slovenije, 43/2004. [13] (ZEPEP-UPB1, UL RS 98/2004) Zakon o elektronskem poslova- nju in elektronske podpisu, uradno prečiščeno besedilo, Uradni list Republike Slovenije, 98/2004. [14] (ZDIJZ, UL RS 24/2003) Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list Republike Slovenije, 24/2003.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5