OZ 2005/4

210 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 4 Izvle~ek Matične naloge v Republiki Srbiji opravljajo Narodna knjižnica Srbije (NBS), Knjižnica Matice srbske (BMS), Univerzitetna knjižnica Svetozar Marković v Beogradu (UBSM) skupaj s še 27 ob- činskimi in mestnimi knjižnicami. Skupaj je v republiki 2.780 registriranih knjižnic. Njihova avto- matizacija se izvaja po Programu razvoja knjižničnega informacijskega sistema Republike Srbije. Sodelovanje z IZUM-om teče že od leta 1988, 17. februarja 2003 pa je bil v okviru Virtualne knjiž- nice Srbije vzpostavljen COBISS.SR. Trenutno ima srbski vzajemni katalog COBIB.SR 1.565.000 zapisov, ki jih je prispevalo 43 aktivnih članic sistema. Knjižnice uporabljajo še okoli 10 drugih programskih paketov. Poteka tudi projekt digitalizacije gradiva NBS. Pomembno vlogo pri zago- tavljanju opreme za avtomatizacijo srbskih knjižnic so odigrali Inštitut za odprto družbo, Tempus – program EU, predvsem pa IZUM. Klju~ne besede Narodna knjižnica Srbije (NBS), mreža knjižnic, Virtualna knjižnica Srbije (VLS), COBIB.SR, digitalna Narodna knjižnica Srbije Abstract In the Republic of Serbia, 27 municipal libraries are authorised to carry out central library tasks to- gether with the National Library of Serbia, the Library of Matica Srpska and the University Library Svetozar Marković from Belgrade. The total number of registered libraries in Serbia is 2,780. Their automation has been following the programme of the Serbian Library Information System Develop- ment. The co-operation with IZUM has existed since 1988, since 17 February 2003 the COBISS.SR system has been set up within the Virtual Library of Serbia. At present, the COBIB.SR Union Cata- logue contains 1,565,000 records created by 43 active members of the system. Nevertheless, there are about ten different library software packages used by Serbian libraries. Additionally, the project is going on to digitise the materials held by National Library of Serbia. Open Society Fund, The EU Programme Tempus and above all IZUM have had an important role in providing the equipment for library automation in Serbia. Keywords National Library of Serbia, Library of Matica Srpska, library network, Virtual Library of Serbia, COBIB.SR , digital National Library of Serbia 1. KRATKA PREDSTAVITEV KNJIŽNIC 1.1 Zgodovina Narodne knjižnice Srbije (Na- rodna biblioteka Srbije – NBS) Narodna knjižnica Srbije (NBS) je bila ustanovljena leta 1832 in je najstarejša kulturna ustanova v Srbiji. Leta 1859 je dobila naziv “Narodna knjižnica”, takrat se je začela tudi konceptualno definirati nacionalna nabavna politika in izdelovati tekoča nacionalna bibliografija. AVTOMATIZACIJA KNJIŽNIC V SRBIJI Vesna Stevanovi} Narodna knjižnica Srbije – NBS, Beograd Kontaktni naslov: vesnas €nbs.bg.ac.yu Predstavljam kratek kronološki pregled pomembnejših dogodkov tako za NBS, kot tudi za razvoj knjižničarstva v Srbiji: • 1870 – NBS dobi z Zakonom o tisku pravico prejema- nja obveznega izvoda. • 1901 – Zakon o narodni knjižnici definira osnovne naloge NBS. • 1. svetovna vojna – V bombardiranju je uničen del fonda.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5