OZ 2005/4

202 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 4 Izvle~ek V državno informacijsko mrežo Slovaške je vključenih več kot 6.000 knjižnic, ki so naredile velik napredek v smeri integriranega kooperativnega sistema in izgradnje centralnega kataloga. Leta 2001 je bila sprejeta Nacionalna politika informatizacije in na njeni podlagi Razvojna strategija slovaške- ga knjižničarstva do leta 2006, ki zajema tudi dostop do knjižničnih in informacijskih virov, digita- lizacijo zbirk in razvoj Slovaške virtualne knjižnice (VIKS). Leta 2002 se je začel Projekt knjižnič- nega informacijskega sistema tretje generacije (KIS3G), ki naj bi privedel do popolnoma integrira- nega knjižničarstva. Načrtovana je bila uporaba enotne programske opreme v vseh knjižnicah, torej homogeno okolje, ki bi postopoma zajelo tudi muzeje in galerije. Izbran je bil sistem VTLS Virtua, ki se ravna po FRBR, njegova namestitev pa teče od leta 2004. Doslej je bilo vanj vključenih 22 knjižnic. V okviru VIKS poteka digitalizacija kulturne dediščine in zaščita izbranega knjižničnega gradiva. S tem je povezano tudi sodelovanje v Unescovem programu Spomin sveta . Klju~ne besede CASTLIN, nacionalna politika informatizacije, Virtualna knjižnica Slovaške (VIKS), Projekt KIS3G, VTLS Virtua, Spomin sveta Abstract The State Information Network includes over 6,000 libraries, which have made a big step forward by creating a library network designed as an integrated cooperative system as well as building the Union Catalogue. In 2001, the National Informatisation Policy was adopted, and consequently ba- sed on it, also the Slowak Librarianship Development Strategy until 2006. It encompassed plans relating to access to library and information resources, collection digitisation, and the development of the Virtual Library of Slowakia (VIKS). A year later, the KIS3G project on the 3rd Generation Library and Information System to select one common fully-integrated library system started. The plan was to use the same library software in all libraries, i.e. to provide a homogenous environment, into which also museums and galleries would gradually integrate. Selected was the FRBR-based VTLS Virtua System, which has been running since 2004 and nowadays includes 22 libraries. Addi- tionally, the digitisation of cultural heritage and preservation of selected library material have been carried out within VIKS. Connected with this is also the participation in UNESCO’s Memory of the World Programme. Keywords CASTLIN, National Informatisation Policy, Virtual Library of Slowakia (VIKS), KIS3G project, VTLS Virtua, Memory of the World UVOD Govoriti o avtomatizaciji knjižnic na začetku tretjega tisočletja je že precej izrabljena tema. Medtem ko sta informacijska in komunikacijska tehnologija prevladujoč dejavnik v družbi, pa ostaja ob vedno novih izzivih in AVTOMATIZACIJA KNJIŽNIC NA SLOVA[KEM – PET LET PO PRELOMU TISO^LETJA Alojz Androvi~ Univerzitetna knjižnica v Bratislavi, Slova{ka Kontaktni naslov: alojz.androvic €ulib.sk potrebah tudi vedno več nerešenih problemov. Avtoma- tizacija knjižnic se je razvila v brezmejno širok in kom- pleksen proces. Tako je tudi na področju knjižničarstva na Slovaškem, kjer so se v prvih petih letih po razpadu skupne države zgodile bistvene spremembe na področju razvoja knjižničnega sistema, vključno z “elektronizacijo knjižnic”, kar je novo ime za staro delo.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5