OZ 2005/3

M 185 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 3 National intelligence council MAPPING THE GLOBAL FUTURE Na portalu ameriške osrednje obveščevalne agencije CIA (Central Intelligence Agency) je objavljeno poročilo Na- cionalnega obveščevalnega sveta z naslovom Prikaz glo- balne prihodnosti (National Intelligence Council. Map- ping the global future : Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project/Based on Consultations With Nongovernmental Experts Around the World, December 2004). Dokument, ki smo ga izbrali za predstavitev, kaže, da se je odnos do tistega, kaj je zaupno, v svetu in času, v kate- rem živimo, očitno zelo spremenil. Predvidevanja imajo za pomembna predvsem v ZDA, kjer so prepričani, da so nepogrešljiva za zavzemanje odnosa do preostalega sveta, za prepoznavanje ameriških interesov, za predvidevanje žarišč spopadov ter za oceno odvisnosti ZDA od zunanjih virov energije, snovi in pro- izvodnje. Leta 1983 je Reaganova administracija v okviru Nacio- nalne varnostne agencije ustanovila skupino za podporo in načrtovanje kriznega menedžmenta, njena naloga pa je bila izgraditi računalniške baze podatkov za generiranje informacij za okrog 20 globalnih žarišč in zagotoviti pred- sedniku ZDA grafično predstavitev mednarodnih kriz v videoobliki kot pripomoček za vodenje zunanje politike. Invazija na Grenado oktobra 1983 je bila vodena iz te eno- te. Leta 1984 se je začel projekt FORECASTS za obdelavo posebnih informacij, na osnovi katerih bi se lahko predvi- devala prihodnost za obdobje od 20 do 30 let v več kot 130 državah. Projekt naj bi bil glavno sredstvo za odločanje na podlagi predvidevanja možne prihodnosti. Baza podatkov za FORECASTS vsebuje preko 1.000 kazalcev za vsako državo, ki se po večini sestoje iz časovnih serij vrednosti za obdobje 1960–1980. FORECASTS ekstrapolira trende teh podatkov v prihodnost in simulira medigro med variablami v funkciji časa. Zaradi skrajnje poenostavitve so take apli- kacije lahko tudi zelo nevarne. Poleg tega je bila računal- niška grafika, ki so jo predstavljali predsedniku Reaganu med časom invazije ZDA na Grenado, začinjena z obilico poljubnih predpostavk programerjev o politikah posame- znih držav v Karibih, o namerah komunistov v svetu in vlogi ZDA v zahodni polobli [1]. Colin Burke je v knjigi Information and Secrecy . Van- nevar Bush, Ultra, and the Other Memex, ki je izšla leta 1994, ugotovil, da je razvoj moderne informacijske zna- nosti spodbudila tudi potreba obveščevalnih služb v 2. svetovni vojni, da šifrirajo in dešifrirajo zaupna sporočila. Poročilo Prikaz globalne prihodnosti: poročilo Nacional- nega obveščevalnega sveta o projektu 2020 iz decembra 2004 je sinteza množice informacij in mnenj, pridobljenih od preko 1.000 nevladnih strokovnjakov s celega sveta, ki se ukvarjajo z različnimi vprašanji prihodnosti sodobne- ga sveta [2]. Je tretje, najnovejše poročilo Nacionalnega obveščevalnega sveta v ZDA z dolgoročnim pogledom na prihodnost. Opisuje možne načine, na katere bi lahko vplivali ključni globalni trendi na svetovne dogodke v na- slednjih 15 letih. Namen dokumenta ni predvidevati, ka- kšen bo svet v letu 2020, saj to presega naše zmogljivosti, ampak se bolje pripraviti na vrsto izzivov, ki nas čakajo v tem obdobju. Gre za fleksibilni okvir za premišljevanje o prihodnosti. Prvo poročilo Global Trends 2010 iz leta 1997 je bilo rezultat niza konferenc, na katerih so debatirali vodilni ljudje iz akademskega in poslovnega sveta s strokovnjaki iz obveščevalne skupnosti v ZDA, namenjeno pa je bilo politikom [3]. Drugo poročilo Global Trends 2015 iz leta 2000 je bilo rezultat dela med Nacionalnim obveščevalnim svetom in nevladnimi strokovnjaki v ZDA [4]. V poročilu je bilo izpostavljenih 7 ključnih gonilnikov globalnih sprememb: • demografska gibanja, • naravni viri in okolje, • znanost in tehnologija, • globalna ekonomija in globalizacija, • nacionalne in internacionalne oblike oblasti, • prihodnji konflikti, • vloga ZDA. Tretje poročilo Prikaz globalne prihodnosti se navezuje na drugo poročilo, vendar se razlikuje od prejšnjih v treh točkah:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5