OZ 2005/3

M 183 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 3 ter druge projekte, ki so v preizkusni fazi ( By it Now , Curioser , Open URL Registry , WorldCat Discovery Ini- tiative ). Najavljen je bil tudi nastop Phyllis Spies , pod- predsednice za servise upravljanja zbirk OCLC, vendar ni nastopila. Tam je bilo vsaj še 10 drugih sodelavcev OCLC-ja, medtem ko je bilo preostalih udeležencev zelo malo, čeprav je bila prireditev ustrezno najavljena. Vključevanje zaloge v iskalnike bodo omogočili tudi za knjižnice – pogoj je vključitev zapisov v WorldCat, teh- nični pogoj pa je nova verzija standarda Z39.50 (ZING) in seveda plačilo. Načrtujejo vzpostavitev Evropskega kataloga , ki naj bi imel 50 milijonov holdingov iz 26 držav. Poleg držav, ki že katalogizirajo v WorldCat, so v Evropski katalog prenesli zapise Finske. Bill & Melinda Gates Foundation Access to learning award v znesku enega milijona dolar- jev je dobila nevladna organizacija Shidhulai Swanirvar Sangstha iz Bangladeša za izviren pristop k računalni- škemu opismenjevanju prebivalcev (http://www.gates - foundation.org/Libraries/InternationalLibraryInitiatives/ AccessLearningAward/2005Award/default.htm). Oddelek bibliografske kontrole Barbara Tillett je imela kratek uvodni govor (o doga- janju v zvezi z RDA ni poročala), potem pa so kot obi- čajno vodje posameznih sekcij predstavili letna poročila in načrte za prihodnost. Zelo obširno poročilo o stanju na področju bibliografske kontrole v nordijskih državah je pripravila Unni Knutsen (http://ifla.org/IV/ifla71/ papers/166e-Knutsen.pdf). V gradivu je bila tudi najava Mednarodne konference v počastitev 100. obletnice roj- stva Eve Verone , ki bo od 17. do 18. novembra v Zagrebu (http://www.hkdrustvo.hr/en/skupovi/skup/58/ ). Novosti industrije II – OCLC Jay Jordan , predsednik OCLC, je predstavil rezultate posameznih predstavništev OCLC po svetu, najpomemb- nejše rezultate raziskovalne dejavnosti OCLC ter iz njih izhajajoče razvojne projekte. Še posebej je izpostavil pogajanja z lastniki vodilnih iskalnikov za uveljavitev čim ugodnejših algoritmov pri vključevanju podatkov o lokacijah iz WorldCata v iskalnike. Ključni dogodek v letu 2005 je bil milijardti zapis o lokacijah gradiva v WorldCatu. Največ vprašanj iz publike so zastavili udele- ženci iz Nemčije, ki ne vedo, kaj bo prinesel nakup pod- jetja Sisis s strani OCLC Pica . Bibliografije Christian Lupovici je v prispevku Web crawling: The Bibliotheque nationale de France experience (http://ifla. org/IV/ifla71/papers/074e-Lupovici.pdf) predstavil izkuš- nje Nacionalne knjižnice Francije, Maja Žumer pa aktiv- nosti pri pripravi Priporočil za (elektronske) nacionalne bibliografije (http://ifla.org/IV/ifla71/papers/073e-Zumer. pdf). Zanimiv je bil prispevek Johna Byruma Recom- mendations for urgently needed improvement of OPAC and the role of the national bibliographic agency in achi- eving it (http://ifla.org/IV/ifla71/papers/124e-Byrum.pdf) , ki govori o praktičnih izkušnjah Kongresne knjižnice. Č etrto plenarno predavanje Na četrtem plenarnem predavanju je Hilde Frafjord Johnson , norveška ministrica za mednarodni razvoj, govorila o temi Kultura, znanje in moč (http://ifla.org/IV/ ifla71/papers/190e-Johnson.pdf). Izredno atraktivna mini- strica je z nastopom navdušila publiko; med drugim tudi z izjavo, da je treba predvsem poskrbeti za dobro izobrazbo deklic, ker je s tem poskrbljeno za dobro izobrazbo bodo- čih družin. Klasifikacija in indeksiranje Glenn Patton je predstavil osnutek dokumenta Funkcio- nalne zahteve za normativne podatke (http://www.ifla.org/ VII/d4/wg-franar.htm), ki je v fazi mednarodne recenzije do 28. oktobra 2005 ( FRAR: Extending FRBR Concepts to Authority Data (http://ifla.org/IV/ifla71/papers/014e- Patton.pdf). Vprašanje identifikacije oziroma številčenja bodo reševali v ločenem dokumentu. Olga Lavrenova je predstavila nacionalno normativno datoteko ruskih geografskih imen National authority file of the Russian geographic names (http://ifla.org/IV/ifla71/papers/015e- Lavrenova.pdf), Natalia Kulygina pa ruske izkušnje z normativno kontrolo v večjezičnem katalogu Authority control in a multilanguage catalogue: Russian experience (http://ifla.org/IV/ifla71/papers/148e-Kulygina.pdf ). Obe- ma predstavitvama je bilo zaradi slabe angleščine težko slediti, sta pa za IZUM relevantni. Zame je bila zanimiva tudi predstavitev Marie Balikove , ki je govorila o projek- tu večjezičnega predmetnega pristopa h katalogom sed- mih nacionalnih knjižnic manjših evropskih držav Multi- lingual subject access to catalogues of national libraries (MSAC): Czech Republic’s collaboration with Slovakia, Slovenia, Croatia, Macedonia, Lithuania and Latvia (http://ifla.org/IV/ifla71/papers/044e-Balikova.pdf ). Po- udarila je, da nekatere knjižnice ne sodelujejo tako, kot bi bilo pričakovati. Patrice Landry in Magda Heiner- Freiling sta predstavili uporabo klasifikacije DDC pri organizaciji nemških nacionalnih bibliografij The use of the Dewey Decimal Classification for the organisation of national bibliographies: the German language approach proposed by Austria, Germany and Switzerland (http:// ifla.org/IV/ifla71/papers/045e-Heiner-Freiling_Landry. pdf). Jo-Anne Belair in Francoise Bourdon sta v pri-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5