OZ 2005/3

M 179 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 3 Servlets (nadzor objektov med spletnimi strežniki in osnovnimi servisi), JDBC (povezava z bazo podatkov, neodvisno od RDMS), JSSE (varnostni nivo), JCE (krip- tiranje in algoritmi RSA), Swing (grafični vmesnik apli- kacije za administracijo, ki je odgovorna za konfiguracijo sistema in vzdrževanje baze podatkov). Konec leta 2003, ko je sistem popolnoma zaživel, je ob- segal: 8 milijonov ID-kartic pacientov, 50.000 uporabni- ških ID-kartic, 3200 končnih odjemalcev in 86 različnih strežnikov. Do sedaj so izkušnje zelo pozitivne. Vse slabosti starega sistema so se občutno izboljšale. Uporabniki so zelo za- dovoljni. Nekateri so se zaradi tega sistema celo prvič srečali z računalniki. Najbolj zanimivo pa je, da so Bra- zilci svoj sistem ponudili kot odprto kodo in je na razpo- lago zastonj za uporabo in spreminjanje. Ni kaj, Brazilci so upravičeno ponosni. Reference [1] JavaOne Sun’s 2005 Worldwide Java Developer Conference: Pro- gram Guide. [2] JavaOne Today (Monday), June 27, 2005. [3] JavaOne Today (Tuesday), June 28, 2005. [4] JavaOne Today (Wednesday), June 29, 2005. [5] JavaOne Today (Thursday), June 30, 2005. [6] Sun Microsystems: Java Platform Migration Guide (Version 1.3 to 5.0). [7] Cay S. Horstmann in Gary Cornell: Take Five (Five Java 5.0 Excerpts). [8] Preostali propagandni material. CD-ji: [9] BEAWeb Logic Platform 8.1 SP4 SDK [10] Sun Studio 10 [11] Safari Books Online: Free 21-day Safari trial! [12] Sun Java Studio Enterprise 7 (Evaluation Software) [13] Java Business Integration: SOAAnywhere [14] Developer CD Kit, Special Edition 2005 [15] SUN Solutions CD: iForce [16] Microsoft: Connected Systems [17] Microsoft Interoperability: Java and .NET Marjan Vaupotič, Daniel Ambruš-Čeh Drugo Blue-ray Na enem izmed uvodnih predavanj je Panasonic predsta- vil novo tehnologijo Blue-ray, ki je naslednja revolucija pri optičnem shranjevanju podatkov. Blue-ray zagotavlja kapaciteto 50 GB, potencialno pa tudi do 200 GB. Vse naprave bodo v osnovi opremljene z java navideznim strojem in programsko opremo, ki bo skrbela za komu- nikacijo in večpredstavnostne vsebine. Blue-ray Disc združenje šteje 130 podjetij, med njimi je večina proiz- vajalcev osebnih računalnikov (Apple, Dell, Hitachi, HP). Blue-ray naprave bo možno priključiti na omrežje, od koder bodo lahko dinamično nalagali podatke (npr. pod- naslove za film, ki bo shranjen na disku). IBM IBM je v zadnjih desetih letih veliko stavil na javo. Bil je eden izmed najaktivnejših udeležencev JCP-ja (Java Community Process). V zadnjem času pa sodelovanje s Sunom ni bilo ravno zgledno. Prihajalo je do številnih nesoglasij, ki so najnižjo točko dosegla lani. Tudi zaradi tega je bil IBM letos na konferenci manj prisoten kot v prejšnjih letih. Kljub temu pa sta Sun in IBM tik pred konferenco zgladila spore in pozabila na stare zamere. Tako je IBM na konferenci objavil, da je s Sunom pod- pisal novo desetletno pogodbo o sodelovanju. IBM želi še naprej sodelovati v JCP in v naslednjih letih še več pri- spevati k razvoju jave. Brazilski zdravstveni sistem (http://dtr2001.saude.gov.br/cartao/ ) Posebno pozornost je na konferenci zbujala skupina Brazilcev. Posamezniki so občasno glasno skandirali in mahali z brazilsko zastavo. Kmalu je postalo jasno, da so ponosni na rezultate svojega dela, ki so ga predstavili na uvodnih predavanjih. V java okolju so zgradili infor- macijski sistem za podporo brazilskega zdravstvenega sistema. Pred informatizacijo so Brazilci imeli zelo zapleten si- stem z veliko papirnatimi dokumenti, komunikacija je potekala preko posebnega fizičnega transporta dokumen- tov... To je povzročalo veliko problemov, kot npr. dolge čakalne vrste, nepregledne storitve, številne napake in nezadovoljstvo ljudi... Skupina tridesetih programerjev je zgradila sistem, ki je centraliziral administracijo pacien- tov, zagotavlja zgodovino, avtorizacijo za drage storitve in zdravila, organizacijo urnikov in naročanja... Pri raz- voju so uporabljali Struts , EJB, Maven, XDoclet, Junit, APT, Eclipse. Glavne tehnologije v njihovi aplikaciji so JAXP (za delo z XML-jem in dokumenti XML), JAVA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5