OZ 2005/3

148 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 3 Izvle~ek V zadnjih letih se je zelo razmahnila tehnologija radiofrekvenčne identifikacije RFID, ki je zasno- vana na nosilcih informacij – transponderjih, katerih vsebino je možno odčitati in spreminjati na daljavo. Transponder je lahko različnih oblik in velikosti, kar omogoča uporabo v transportu, trgo- vini, skladiščih ... in tudi v knjižnicah, kjer z nalepko RFID opremljeno gradivo lahko identificira- mo, zaščitimo in sledimo. Knjižnica mora biti opremljena z ustreznimi čitalniki, senzorskimi vrati za zaščito ter strojno in programsko opremo, ki omogoča povezavo z informacijskim sistemom v knjižnici. IZUM je v sodelovanju s podjetjem Bibliotheca RFID Library Systems AG iz Švice pri- pravil programske rešitve, ki omogočajo uporabo tehnologije RFID v knjižnici, vključeni v sistem COBISS.SI. Sistem je bil v prvo slovensko knjižnico poskusno uveden septembra letos. V zaključ- nem poglavju je prikazana perspektiva uporabe tehnologije RFID v prihodnosti in nekateri pomisle- ki glede varovanja zasebnosti. Klju~ne besede brezkontaktna identifikacija, komponente sistema RFID v knjižnici, COBISS2/Izposoja, protokol SIP2, namestitev RFID v knjižnici, vključeni v sistem COBISS.SI, perspektive tehnologije RFID Abstract In recent years RFID (Radio Frequency Identification) technology based on information carriers, called transponders, has spread rapidly. The contents of transponders can be read and changed at a distance. Transponders can be of various shapes and sizes, which makes it possible to use them in a large variety of fields, such as transport, trade, warehouses, and libraries. RFID labels make it possible to identify, protect and track library materials. A library using this system has to be equip- ped with suitable readers, a sensor gate for protection, and hardware and software that make linking to the library information system possible. IZUM, in co-operation with Bibliotheca RFID Library Systems AG, a Swiss company, developed software solutions to enable RFID application in libra- ries that participate in the COBISS.SI system. The RFID system was given an experimental im- plementation in the first Slovenian library this September. In the final chapter of this article, future perspectives of RFID technology application and some doubts related to protection of data privacy are presented. Keywords non-contact identification, RFID components in library, COBISS2/Loan, SIP2 protocol, RFID in- stallation in a library participating in the COBISS.SI system, RFID technology perspectives UVOD Ideja identifikacije na daljavo sega še v sredino prejšnjega stoletja, ko se je z razmahom tehnologije pojavila potreba po zanesljivem in hitrem ugotavljanju identitete predme- tov pa tudi oseb. Kakor pri mnogih drugih tehnologijah je tudi tukaj največ zanimanja pokazala vojaška industrija, zato so prve raziskave in izvedbe šle v to smer. Kasneje se je to znanje preneslo tudi v javno sfero in pojavile so Matjaž Cigrovski Institut informacijskih znanosti, Maribor Kontaktni naslov: matjaz.cigrovski €izum.si UVAJANJE TEHNOLOGIJE RFID V SLOVENSKIH KNJIŽNICAH se prve aplikacije v transportu, trgovini, skladiščih, v za- dnjih desetih letih pa tudi na področju knjižničarstva. RFID je kratica za Radio Frequency Identification, ki združuje več skupin tehnologij. Vse uporabljajo radijske valove za prenos podatkov, ki so shranjeni na integrira- nem čipu. Sistem je sestavljen iz dveh enot: transponderja in čitalnika. Transponder je pritrjen na predmet, ki naj bi bil identificiran, čitalnik pa je večinoma stacionaren. Obe

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5