OZ 2005/2

UVODNIK Razvoj COBISS-a je ob izteku prve polovice leta 2005 zaznamovala implementacija nove verzije programske opreme COBISS3, V3.0, v štirih knjižnicah. Verzija 3.0 prinaša nove funkcionalnosti v obstoječih programskih modulih, nov modul za upravljanje serijskih publikacij in nov modul za upravljanje s knjižnično zalogo, kar ponuja knjižnicam možnosti za velik kakovostni preskok v avtomatizaciji njihovega poslovanja. S programsko opremo COBISS3/Zaloga bodo lahko postopke upravljanja s knjižnično zalogo izboljšale tudi vse manjše knjižnice, ki morda še ne vidijo potrebe po uvedbi nekaterih zahtevnej- ših aplikacij COBISS3, kot so npr. nabava monografskih publikacij, nabava serijskih publikacij, spremljanje dotoka serijskih publikacij, spremljanje razpoložljivih finančnih sredstev ali medknjiž- nična izposoja. Z verzijo 3.0 programske opreme COBISS3 je dosežena ena od temeljnih izboljšav v arhitekturi sistema COBISS, in sicer ločitev podatkov o zalogi od bibliografskega zapisa in s tem ločitev seg- menta COBISS2/Katalogizacija od lokalnih aplikacij spremljanja nabave knjižničnega gradiva in kontrole dospetja serijskih publikacij. Že ob vzpostavitvi sistema vzajemne katalogizacije pred 18 leti smo se zavedali, da bi bilo treba upravljanje s podatki o zalogi ločiti od upravljanja z biblio- grafskimi podatki, vendar za takšen razvojni koncept ni bilo pogojev. Možnosti za uresničitev tega cilja so postale realne šele z zasnovo prehoda na novo tehnološko platformo pred 8 leti, ko so bile sprejete ključne odločitve glede razvoja lokalnih aplikacij za potrebe knjižničnega poslovanja. Od takrat pa do danes je bilo v razvoj in implementacijo programske opreme COBISS3 vloženih pri- bližno 100 človek/leto. Prehod z verzije 2.4 na verzijo 3.0 je v nekaterih elementih primerljiv z uvedbo normativne kon- trole v sistem vzajemne katalogizacije pred dvema letoma. Izločitev podrobnih podatkov o zalogi iz sistema vzajemne katalogizacije bo omogočila večji nadzor nad kakovostjo bibliografskih infor- macij, podobno kot uvedba normativne kontrole. Implementacija COBISS3, V3.0, pa bo prav tako zahtevala zelo veliko izobraževalnih in tudi organizacijskih naporov tako na strani knjižnic kot tudi IZUM-a. Kot za vse druge večje razvojne projekte so bile tudi zahteve za COBISS3, V3.0, usklajene v ok- viru delovne skupine, v kateri so sodelovali strokovnjaki različnih knjižnic. V začetni fazi defini- ranja zahtev sta sodelovali Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani in Knjižnica Franca Ksavra Meška iz Ormoža, pri verifikaciji specifikacije funkcionalnosti pa je na sestanku delovne skupine marca 2003 sodelovalo še šest drugih knjižnic. Po obsežnem testiranju V3.0 v IZUM-u so bile tekom leta 2004 v testiranje vključene tudi navedene knjižnice. Analiza rezultatov testiranja v knjižnicah je pokazala, da bodo potrebne večje dopolnitve, kot smo načrtovali. Od 200 zahtevkov knjižnic je bilo 43 % takšnih, ki so bili zatem upoštevani, 29 % je bilo podvojenih ali že realizira- nih, 28 % pa je bilo ali zavrnjenih ali rešenih na drug način, kot je bilo predlagano, ali pa je bilo njihovo reševanje prestavljeno na naslednjo verzijo. Z implementacijo programske opreme COBISS3, V3.0, knjižnice ažurirajo vse podatke o zalogi samo s programsko opremo COBISS3. Ker je ostala struktura podatkov za zalogo COMARC/H nespremenjena in ker se usklajevanje stanja zaloge med COBISS3 in COBISS2 izvaja program- sko, zadošča za knjižničarje, ki že delajo s COBISS3, enodnevno izobraževanje za delo z zalogo, za novince pa je potreben še dodaten dan za spoznavanje osnovnih navodil za delo s COBISS3. Izobraževanje za uporabo novega segmenta COBISS3/Serijske publikacije traja tri dni, za novosti v segmentu COBISS3/Nabava en dan, medtem ko v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja ni večjih novosti, ki bi zahtevale dodatno izobraževanje. Prehod na COBISS3, V3.0, je bil najprej opravljen v štirih knjižnicah: Knjižnica Otona Župan- čiča, Ljubljana, Knjižnica Franca Ksavra Meška, Ormož, Knjižnica tehniških fakultet, Maribor in Knjižnica IZUM-a. Knjižnicam je bil postopek prehoda predstavljen na sestanku 11. 3. 2005, obenem pa so bili s knjižnicami usklajeni termini izobraževanja, konverzije in začetka dela v no- vem okolju COBISS3. Sledilo je izobraževanje v času od 15. do 31. 3. 2005. Vzporedno je bila

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5