OZ 2005/1

M 3 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 1 Izvle~ek Za vrednotenje raziskovalne uspešnosti so potrebne zanesljive bibliografske podlage, pri čemer se pristojni državni organi, ki odločajo o javnih sredstvih za ta namen, opirajo na sistem COBISS. Poleg IZUM-a in OSIC-ev se je v tej smeri v zadnjih letih angažirala tudi posebna Komisija SAZU, katere predlogi pa so zaradi nepopolnega poznavanja COBISS-a in zaradi nejasnih razmejitev med klasifikacijo po tipologiji in kategorizacijo pri vrednotenju bibliografskih enot v mnogih pogledih sporni. Članek opozarja na težave, v katere bo zašla ARRS, če bo take predloge nekritično sprejela v normativno ureditev. Predstavljen je model računalniško podprte kategorizacije znanstvenih pu- blikacij in primer poskusne kategorizacije. Klju~ne besede raziskovalci; znanstvene publikacije; bibliografije; raziskovalna uspešnost; računalniško podprta obdelava podatkov; COBISS; Slovenija Abstract For evaluating research performance a reliable bibliographic base is required; in this respect, Slove- nian state bodies responsible for allocating public funds for this purpose rely on COBISS. In addi- tion to the Institute of Information Science (IZUM) and Central Specialised Information Centres (OSIC), a special commission at the Slovenian Academy of Sciences and Arts has been active in this field in recent years. Its proposals, however, are questionable from several points of view due to both an incomplete knowledge of COBISS and a rather hazy distinction between classification by typology and categorisation related to the evaluation of bibliographic items. Problems that will be encountered by the Slovenian Research Agency (ARRS) if it adopts such proposals uncritically and, consequently, amends the regulatory framework, are addressed. A model of computer-assisted categorisation of scientific publications and an example of trial categorisation are presented. Keywords researchers; scientific publications; bibliographies; research performance; computer-assisted processing; COBISS; Slovenia UVOD Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) je na svojih spletnih straneh dne 3. 2. 2005 ob- javila Navodila za delo osrednjih specializiranih infor- macijskih centrov pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti v Sloveniji (delovno gradivo, januar 2005) [1], ki jih je pripravila Komisija SAZU za spremljanje raziskovalne uspešnosti v sodelovanju s predstavniki univerz in KORIS-a. Iz Navodil je razvidno, kako si je Komisija SAZU zamislila delo centrov (in knjižnic) ter “prireditev COBIB-a za potrebe kategorizacije znanstvenih publi- kacij”. Kompetentnost navedene komisije, da opredeli kazalce raziskovalne uspešnosti, ne bi smela biti sporna, RO^NA ALI RA^UNALNI[KO PODPRTA KATEGORIZACIJA ZNANSTVENIH PUBLIKACIJ? Tomaž Seljak Institut informacijskih znanosti, Maribor Kontaktni naslov: tomaz.seljak€izum.si predlogi, ki zadevajo vodenje bibliografij v sistemu CO- BISS in s tem povezano organizacijo baz podatkov ter ročno kategorizacijo znanstvenih publikacij namesto ra- čunalniško podprte, pa so strokovno zgrešeni. Navodila so rezultat večletnega projekta SAZU – MZT/ MŠZŠ “Raziskovalno-evalvacijski program skupine za spremljanje razvoja znanosti” (Bela knjiga, 1999, 2000, 2002, 2003, Evalvacije in ekspertize) [2]. Prvo poročilo o projektni nalogi Vrednotenje raziskoval- ne uspešnosti v Sloveniji [3] je SAZU objavila leta 1999 – zadovoljiv prikaz stanja s predlogi, kako naj bi kaj vrednotili (in točkovali). Leta 2000 je Komisija SAZU

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5