OZ 2004/3

M 155 ORGANIZACIJA ZNANJA 2004, LETN. 9, ZV. 3 Evropska komisija naj bi s tem v zvezi vzpodbujala raz- voj raziskovalnih programov predvsem za področje digi- talnih tehnologij in o prezervaciji digitalnih vsebin. Izhajajoč iz lundskih načel in ciljev deluje na vzposta- vitvi mehanizmov koordinacije programov digitalizacije v državah članic EU tudi mreža ministrstev držav članic MINERVA [4]. ERPANET (Electronic Resources Preservation and Ac- cess Network) je projekt evropske komisije v okviru 5. programa IST, ki vključuje informacijsko, dokumentacij- sko, referalno, izobraževalno in svetovalno dejavnost v zvezi s trajno zaščito elektronskih virov (digitalne dediš- čine), ne pa tudi razvoja same tehnologije za te namene. Nosilec projekta je Humanities Advanced Technology and Information Institute (HATII) pri Univerzi v Glasgo- wu. Druga glavna vozlišča organizacijske mreže ERPA- NET so Schweizerisches Bundesarchiv (Švica), National Archief van Nederland (Nizozemska) in Istituto di Studi per la Tutela dei Beni Archivistici e Librari pri Univerzi v Urbinu (Italija). V okviru ERPANET-a so aktivni tudi posamezni stro- kovnjaki iz Avstralije, Nove Zelandije, Kanade in ZDA. ERPANET je v partnerskem razmerju tudi s The Nation Library of Australia’s Preserving Access to Digital Infor- mation (PADI). Sredstva Evropske komisije za realizacijo ERPANET-a znašajo 1,2 mio evrov, 36-mesečni rok za realizacijo pre- vzetih nalog pa se počasi izteka (od novembra 2001 do oktobra 2004). Komuniciranje z uporabniki poteka preko spletnih strani ERPANET-a. Cilji ERPANET-a so: 1. identifikacija in filtriranje virov informacij o prezerva- ciji digitalnih objektov v okviru širokega spektra na- cionalnih in regionalnih aktivnosti v zvezi s kulturno in znanstveno dediščino v Evropi; 2. evalvacija informacijskih virov in dokumentiranega razvoja tehnologij za digitalno prezervacijo ter zago- tavljanje dostopnosti rezultatov raziskav, projektov in najboljših praktičnih rešitev; 3. zagotavljanje online svetovalnih storitev o problemih, praksi, tehnologiji in razvoju; 4. organiziranje tematskih delavnic za obravnavo ključ- nih vprašanj digitalne prezervacije; 5. izvajanje izobraževalnih seminarjev temelječih na naj- boljših praktičnih rešitvah; 6. zbiranje študij primerov in izdelava navodil temelje- čih na najboljših praktičnih rešitvah; 7. spodbujanje novih raziskav o digitalni prezervaciji ter razvoju standardov; 8. spodbujanje posameznikov in organizacij, ki potrebu- jejo dostop do virov in informacij o digitalni prezerva- ciji, da uporabljajo ERPANET; 9. spodbujanje podjetij za IKT in razvijalcev programske opreme, da v nove generacije programske opreme vgrajujejo tudi tehnologijo za prezervacijo. Storitve ERPANET-a zaobsegajo: • izobraževalne seminarje ( erpa training), • delavnice ( erpa workshops), • priročnike ( erpa tools), • študije ( erpa studies), • nasvete ( erpa advisory), • online informacijske storitve ( erpa assessments) [5, 6]. ERPANET razvija v sodelovanju s projektom DAEDA- LUS elektronski arhiv polnih besedil raziskovalnih re- zultatov na področju digitalne prezervacije ERPAePrints s programsko opremo za arhive, ki jo razvija Univerza v Southamptonu.To programsko opremo lahko brezplačno uporabljajo tudi druge institucije pri razvoju lastnih odpr- tih digitalnih arhivov za avtorsko samoarhiviranje [7]. ERPANET je z MINERVO v letu 2003 organiziral v Fi- rencah mednarodno konferenco o prezervaciji digitalnega spomina, kjer je nastal znana Firenze Agenda . Strokovnjaki konzorcija ERPANET-a so sodelovali pri pripravi poročila in priporočil o digitalnem arhiviranju in prezervaciji Naloži, da zavaruješ delovne skupine NSF (National Science Foundation) – DELOS (Evropska mre- ža odličnosti za digitalne knjižnice), ki jo financira EU v okviru 5. programa [8] . Reference [1] Invest to Save: Report and Recomendations of the NSF-DELOS Working Group on Digital Archiving and Preservation (2003). Pridobljeno 15. 9. 2004 s svetovnega spleta: http://delos-noe.iei.pi.cnr.it/activities/internationalforum/Joint- WGs/digitalarchiving/pdf. [2] Lisbone European Council 23 and 24 March 2000: Presidency Conclusions. Pridobljeno 15. 9. 2004 s svetovnega spleta: http://www.europarl.eu.int/summits/lis1_en.htm. [3] eEurope 2002 Final Report (2003). Pridobljeno 15. 9. 2004 s svetovnega spleta: http://europa.eu.in/eur-lex/en/com/cnc/2003/com.pdf. [4] Pridobljeno 15. 9. 2004 s svetovnega spleta: http://www.minervaeurope.org/whatis.htm . OCENA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5