OZ 2004/3

M 105 ORGANIZACIJA ZNANJA 2004, LETN. 9, ZV. 3 KAJ JE MARC? Format MARC je namenjen shranjevanju in izmenjavi bibliografskih zapisov in sorodnih informacij v strojno čitljivi obliki. Zapis v formatu MARC vsebuje podatke ter navodila za interpretacijo teh podatkov. Beseda MARC pomeni MAchine-Readable Cataloging, torej katalogizacijo v taki obliki, da jo zna prebrati stroj. Kot stroj je mišljen računalnik, ki zna brati in interpretirati podatke v kataložnih za- pisih. Vendar računalnik tega ne zna, če vanj samo prenesemo podatke s kataložnega listka. Podatke je namreč treba primerno strukturirati [1]. Zapis v formatu MARC je sestavljen iz treh elementov [2]: • Struktura zapisa je implementacija mednarodnega standarda ISO 2709 Format for Information Inter- change , ki določa splošno strukturo zapisov. Ti mora- jo biti sestavljeni iz uvodnika zapisa, direktorija polj in podatkov. • Označevalci vsebine so kode in dogovori, ki so na- menjeni prepoznavanju podatkovnih elementov. Omo- gočajo nadaljnje upravljanje z zapisom. Sem štejemo oznake polj in podpolj ter indikatorje. • Vsebina podatkovnih elementov je običajno definira- na s standardi, ki sami niso del formata: s kataložnimi pravili, pravili za predmetno obdelavo itd. NASTANEK FORMATOV MARC Začetek MARC-a sega v leto 1965, ko so v Kongresni knjižnici pripravili prvi osnutek formata za strojno čitlji- ve kataložne zapise. Nastali so LC-MARC, MARC II, USMARC in nazadnje MARC 21, katerega prva tiskana izdaja je izšla leta 1999. Ta izdaja z naslovom MARC 21 Format for Bibliographic Data je nadomestila prejšnji USMARC Format for Bibliographic Data in kanadski format Canadian MARC Communication Format for Bibliographic Data . Priročnik so do danes tirikrat poso- dobili. MARC 21 je format, ki ga danes v svetu uporablja največ knjižnic. Format MARC 21 je bil prvotno razvit za izmenjavo po- datkov, predvsem za posredovanje zapisov iz Kongresne knjižnice drugim institucijam. Zato je bil tesno povezan s potrebami in prakso tistih ameriških knjižnic, ki imajo PRIMERJAVA FORMATOV MARC 21 – UNIMARC – COMARC Tadeja Brešar Institut informacijskih znanosti, Maribor Kontaktni naslov: tadeja.bresar €izum.si splošne zbirke. Kot format za komunikacijo ni obvezen za interno shranjevanje podatkov ali za njihov prikaz. Pri razvoju formata skušajo ohraniti kompatibilnost z dru- gimi nacionalnimi in mednarodnimi formati, kot je npr. UNIMARC. Tudi MARC 21 je opredeljen kot mednarod- ni format. Njegova uporaba se čedalje bolj širi tudi izven anglo-ameriškega govornega področja [3]. Osnovni namen formata UNIMARC je bil omogočiti mednarodno izmenjavo zapisov med nacionalnimi bibli- ografskimi ustanovami, služi pa lahko tudi kot model za nove formate za bibliografske podatke. UNIMARC ne določa interne oblike, vsebine ali strukture zapisov, tem- več le priporoča obliko, vsebino in strukturo podatkov, kadar jih želimo izmenjavati. Format UNIMARC je bil prvič objavljen leta 1977 pod okriljem Ifline Sekcije za katalogizacijo pod naslovom UNIMARC Universal MARC Format . Sledile so še štiri izdaje: UNIMARC: Universal MARC Format, UNIMARC Handbook in dve izdaji pod naslovom UNIMARC Manu- al . V uporabi je druga izdaja UNIMARC Manual , ki je izšla leta 1994 kot publikacija z nevezanimi listi, ki omo- goča posodabljanje vsebine. Do zdaj so bile pripravljene štiri posodobitve [4]. Format COMARC temelji na formatu UNIMARC. Ob nastanku sistema vzajemne katalogizacije se je pri delu najprej uporabljal prevod prve izdaje UNIMARC Manual. Z razvojem novih funkcij v sistemu COBISS je bilo treba format UNIMARC dopolnjevati z novimi polji in podpol- ji, kar je privedlo do razvoja formata COMARC/B.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5