OZ 2004/3

M 103 ORGANIZACIJA ZNANJA 2004, LETN. 9, ZV. 3 Novka Šokica-Šuvaković: STARE IN REDKE KNJIGE V SISTEMU COBISS.SR mask (v maski M – vnos polja 130), da se doseže vnos polja 325 in se eventualno vgradita polji 455 in 456. Ker katalogizacije starih in redkih knjig ne gre razdvo- jiti od bibliografske obdelave zaščitnega mikrofilma, bi morali sprejeti in programsko podpreti eno od različic. Praksa BMS je takšna, da se v istem zapisu bibliografsko obdelata in original in mikrofilmska kopija. Podatki o za{~iti starih in redkih knjig Polje 318 formata UNIMARC (z nazivom Action code) je predvideno za vpis podatkov o nekaterih zaščitnih dejav- nostih. Podobno polje v formatu MARC 21 je polje 583. Struktura polj 318 in 583 je skoraj ista, tako bi bilo dobro prevzeti napotke in termine iz Standard Terminology for the MARC 21 Action Note Field . 11 Tako bi z MARC 21 poenotili vsebino polja 318, ki do sedaj ni bilo vključeno v COMARC. Polje je izbirno in preko podpolja 5 poveza- no z izvodom publikacije. Praksa BMS je takšna, da se v zapise vnašajo tudi podatki, ki so predvideni za polje 318. Izpisi kataložnih zapisov za stare in redke knjige V zapisih za stare in redke knjige se v poljih 140, 141, 316, 317, 318, 481 in 482 izpolnjujejo podpolja: • 5 za povezovanje vsebine polja s siglo, • 0 za povezovanje vsebine polja s signaturo, • 9 za povezovanje vsebine polja z inventarno številko določenega izvoda. Izrednega pomena je, da lahko z ustreznimi izpisnimi formati pregledno prikažemo podatke o vsakem posamez- nem izvodu. Na ravni lokalnega kataloga potrebujemo izpise (in kataložne listke), ki spremljajo vsak izvod publikacije. V vzajemnem katalogu lahko opombe o iz- vodih kopiramo iz lokalnih katalogov v vzajemno bazo, vendar pa moramo upoštevati, da zapisa s tem še nismo dokončali. Dodati mu moramo še podatke iz polj o iz- vodih, in sicer za vse knjižnice, ki imajo isto publikacijo v svoji lokalni bazi. V COBISS.SR trenutno nista povsem razjasnjena prenos podatkov o izvodu iz lokalnih katalo- gov in izpis podatkov iz vzajemne baze. Ni ustrezne do- kumentacije, obenem pa vsa Srbija ne uporablja formata COMARC za opis starih publikacij. V COBISS/OPAC-u bi morali zagotoviti nekaj novih izpopolnitev izpisov; uporabniški format bi lahko bil npr. brez polj o izvodih, razširjeni in polni format pa bi lahko vsebovala vse po- datke o vseh izvodih publikacije. Po iskanju v COBISS/ OPAC-u se za publikacije z izpolnjenim poljem 140 na izpisnem zaslonu izpiše “antikvarno gradivo”. V prihod- nosti bi bilo dobro vključiti tudi omejevanje iskanja na stare publikacije. Opombe 1 Koliko takšnih zapisov je v Sloveniji, ni mogoče ugotoviti. Leto izdaje pred 1850 ima čez 25.000 zapisov. 2 Opombe ISBD(A), poglavje 7.9. 3 V članku Obdelava starih in redkih knjig v Knjižnici Matice srbske (Organizacija znanja, 2(4), 2004, str. 54–59) je prikazan v BMS sprejet postopek, ki je za knjižničarje izredno naporen. Namen članka je bil pomagati pri izdelavi tiskanih katalogov. 4 MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media. Spletni naslov: http://loc.gov/marc/specifi- cations/speccharaucs.html. 5 Spletni naslov: http://www.rsl.ru 6 Knjižnice muzejev, gledališč in drugih kulturnih ustanov. 7 Guidelines for Using UNIMARC for Older Monographic Publi- cations (ANTIQUARIAN), IFLA, UBSIM, 1998. Spletni naslov: http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/guid3.htm. 8 ISBD (M): International Standard Bibliographic Description for Monographic Publications, 2002 revision. Spletni naslov: http:// www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbd_m0602.pdf . 9 Struktura podatkov, ki jih BMS izpolnjuje za katalogizacijo starih in redkih knjig, je podana v članku Obdelava starih in redkih knjig v Knjižnici Matice srbske , Organizacija znanja, 2(4), 2004, 54–59. 10 Guidelines for Using UNIMARC for Microforms. IFLA, UBSIM, 1998. Spletni naslov: http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/guid2.htm. 11 Spletni naslov: http://loc.gov/marc/bibliographic/583terms.html. Reference [1] COMARC/B format : format za bibliografske podatke : priročnik za uporabnike . Maribor : IZUM, 1991–<2003>. [2] UNIMARC concise bibliographic format (1 Mar 2002) . IFLA, UBCIM, 2002. Spletni naslov: http://www.ifla.org/VI/3/p1996- 1/concise2.pdf. [3] ISBD (M): International Standard Bibliographic Description for Monographic Publications. IFLA, 2002 revision. Spletni naslov: http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbd_m0602.pdf. [4] Guidelines for Using UNIMARC for Older Monographic Publi- cations (ANTIQUARIAN) . IFLA, UBCIM, 1998. Spletni naslov: http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/guid3.htm. [5] Guidelines for Using UNIMARC for Microforms . IFLA, UBCIM, 1998. Spletni naslov: http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/guid2.htm. [6] MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media. Library of Congress, Network development and Marc Standards office, 2000. Spletni naslov: http://loc.gov/ marc/specifications. [7] MARC 21 Concise Bibliographic: Holdings, Location, Alternate Graphics, etc. Fields (841 – 88X), 880 - Alternate Graphic Repre- sentation. Network Development and MARC Standards Office, Library of Congress, 2003. Spletni naslov: http://www.loc.gov/ marc/bibliographic/ecbdhold.html#mrcb880.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5