OZ 2004/2

M 37 ORGANIZACIJA ZNANJA 2004, LETN. 9, ZV. 2 VZPOSTAVITEV NORMATIVNE KONTROLE V KNJIŽNI^NEM INFORMACIJSKEM SISTEMU COBISS.SI, SLOVENIJA * Marta Seljak Tadeja Brešar Lidija Curk Matjaž Zalokar Andreja Tominac Gordana Popovi} Anka Rogina Alojz Urbajs Institut informacijskih znanosti (IZUM), Maribor, Slovenija Kontaktni naslov: marta.seljak @ izum.si * Objavljeno z dovoljenjem Emerald Group Publishing Limited. Članek je bil prvič objavljen kot: Seljak, M. et al. (2004), “Implementation of authori- ty control in the Cobiss.SI library information system, Slovenia”, New Library World , Vol. 105, No. 5/6, 203 – 212 Povzetek Opisan je potek postopne uvedbe normativne kontrole v knjižnični informacijski sistem COBISS v Sloveniji (COBISS.SI ). Začetna normativna baza podatkov CONOR.SI je ob vzpostavitvi štela nekaj več kot 24.000 normativnih zapisov za osebne avtorje, predvsem slovenske, iz založniške produkcije zadnjih nekaj let. Kreirana je bila programsko na osnovi osebnih bibliografij razisko- valcev in slovenske nacionalne bibliografije za monografske publikacije v COBISS.SI. Opisana so tudi glavna konceptualna izhodišča, ki se nanašajo na celotno logiko vzpostavitve normativne kontrole, nadgradnja programske opreme za vzajemno katalogizacijo, ki jo takšna vzpostavitev zahteva, in sam potek vzpostavitve. Podane so tudi nekatere izkušnje pri katalogizaciji z norma- tivno kontrolo v sistemu COBISS.SI ter načrti v zvezi z vzpostavljanjem normativne kontrole za druge vrste značnic. Klju~ne besede knjižnice; informacijski sistemi; katalogizacija; kontrolni sistemi; Slovenija; baze podatkov; vzajemna katalogizacija Abstract Describes a process of gradual implementation of authority control in the COBISS library informa- tion system in Slovenia (COBISS.SI) . The CONOR.SI initial authority database contained, at the time of its implementation, over 24,000 authority records for personal authors, mostly Slovenian, from publishing production of the last few years. It was created automatically based on personal bibliographies of Slovenian researchers and the Slovenian national bibliography for monographs in COBISS.SI. Also describes: major conceptual issues related to the entire implementation logic of authority control; the upgrading of software for shared cataloguing required by the implementation of authority control; and the implementation process itself. Presents some experiences related to cataloguing with authority control within COBISS.SI together with plans on the subsequent imple- mentation of authority control for other types of headings. Keywords libraries; information systems; cataloguing; control systems; Slovenia; databases; shared cataloguing UVOD Knjižnični informacijski sistem COBISS.SI (Koopera- tivni online bibliografski sistem in servisi – http://cobiss. izum.si) je rezultat uspešnega sodelovanja med Institutom informacijskih znanosti (IZUM), Maribor, Slovenija, kot knjižničnim informacijskim servisom, in slovenskimi knjižnicami, ki v sistemu sodelujejo. Trenutno v sistemu COBISS.SI aktivno sodeluje nad 270 knjižnic – med njimi nacionalna knjižnica, vse univerzitetne in visoko- šolske knjižnice, vse splošne knjižnice, večina specialnih knjižnic in tudi nekaj šolskih knjižnic. Začetek razvoja sistema sega v leto 1987, ko je bil vzpo- stavljen sistem vzajemne katalogizacije za celotno nekdanjo Jugoslavijo. Tik pred razpadom Jugoslavije (leta 1991) je IZUM promoviral sistem COBISS kot nadgradnjo sistema vzajemne katalogizacije. Kasneje

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5