OZ 2004/2

68 ORGANIZACIJA ZNANJA 2004, LETN. 9, ZV. 2 POROČILO XSL-FO Specifikacija XSL 1.0 [ 10 ] definira jezik XSLT za trans- formacijo dokumentov XML in jezik XSL-FO ( XSL Formatting Objects ) za opis slogov ( stylesheets ) v doku- mentih XML za izgled podatkov na zaslonu ali tiskanem dokumentu. Za jezik XSL-FO shema še ni definirana v okviru specifikacije XSL 1.0. Alexander Peshkov je v prispevku Relax NG schema for XSL FO predstavil svojo shemo Relax NG za jezik XSL-FO, ki omogoča tudi vali- dacijo dokumentov XSL-FO. Validacija s to shemo sedaj ne ločuje pomembnih napak od opozoril. Peshkova reši- tev tega problema je v razvoju sheme, ki bo omogočala validacijo s poročanjem samo o pomembnih napakah, in v razvoju striktne sheme, ki bi javila vse napake naenkrat. V pripravi je nova verzija specifikacije XSL-FO 1.1 kot del specifikacije XSL 1.1 [62], ki omogoča neke nove funkcije: • določanje absolutnega položaja vsebine ( absolute po- sitioning ), • različen izgled posameznih strani dokumenta ( page masters ), • izpis tabel na več straneh – vznožje in vzglavje tabele se lahko izpiše na vsaki strani, izpis vmesnih vsot na koncu stani, • različne liste, • pogojen izpis vsebine ( conditions ), • referenca na skupno število strani izhodnega doku- menta, • izpis dela formatirane vsebine v več regij ( multiple flows ), • možnost izpisa bar code in grafov ( charts ), podo- bno kot izpis elementov SVG [63], preko ustreznega imenskega področja, • možnost nastavitve lastnosti tiskalnika, • izpis na ovojnicah. Te možnosti je predstavil Klaas Bals v prispevku Using XSL-FO 1.1 for Business-Type Documents . Razen tega je predstavil način uporabe specifikacije XSL-FO za krei- ranje poslovnih dokumentov, v katerih je položaj izpisa vsebine še posebej pomemben. DocBook/TEI Na področju založništva je uporaba formata XML precej uveljavljena. Že od samega pojava specifikacije jezika XML so založniki definirali svoje formate XML z besed- njaki v DTD ali shemah. Kot na drugih področjih so se začele pojavljati iniciative za definiranje globalnih be- sednjakov, čeprav v manjši meri zaradi prevelikega ko- mercialnega interesa založnikov. Do sedaj so razviti trije odprti formati XML, ki omogočajo vizualizacijo različnih dokumentov: XHTML 1.0 [64], ki bazira na specifikaciji HTML 4.0 [65], DocBook [66] in TEI [67]. HTML je splošen besednjak za prikaz vsebine na sveto- vnem spletu in predstavlja format dokumentov, v katerega se v končni fazi prenašajo dokumenti iz drugih formatov. DocBook se je razvil kot besednjak za tehnično doku- mentacijo, čeprav se sedaj uporablja za različne vrste dokumentov, format TEI pa pokriva vse vrste literarnih in jezikoslovnih besedil. Ti besednjaki imajo svojo defi- nicijo v DTD, za DocBook in TEI pa so neuradno razvite še sheme, ki jih je v prispevku A unified model for text markup: TEI, DocBook, and beyond predstavil Sebastian Rahtz, eden od avtorjev besednjaka TEI. Osnovna ideja pri razvoju teh shem je bila možnost združevanja do- kumentov DocBook in TEI. Norman Walsh, soavtor tega prispevka in avtor besednjakov za DocBook [68, 69, 70], je bil povabljen k sodelovanju pri razvoju sheme Relax NG za format TEI s ciljem usklajevati jo s shemo Relax NG za format DocBook. On je tudi avtor predloge XSLT in XSLT-FO za transformacijo dokumentov DocBook v formate HTML, PDF, PostScript in TeX [71]. XHTML/RDF V pripravi je tudi specifikacija XHTML 2.0 [72], ki pod- pira modularnost [73] iz specifikacije XHTML 1.1 [74] z dodatnimi moduli: XML Events [75], XFrames [76] in XHTML-Print [77]. Razen tega se pripravlja predlog za opis metapodatkov RDF [78] znotraj dokumentov XHTML [79], ki sta ga v prispevku RDF/XHTML: A New RDF Syntax predstavila avtor predloga Mark Bir- beck in vodja skupine za razvoj specifikacije XHTML 2.0 Steven Pemberton. RDF je splošen jezik za opis metapodatkov na svetovnem spletu in omogoča njihovo izmenjavo med različnimi aplikacijami in avtomatsko obdelavo virov svetovnega spleta. Uporaba metapodatkov RDF na primer izboljšuje zmogljivosti spletnih iskalnikov, omogoča indeksiranje opisov vsebine in povezav med vsebinami, ki so dostopne na določenih spletnih straneh ali digitalnih knjižnicah, omogoča izmenjavo informacij z inteligentnimi program- skimi agenti itd. Ti metapodatki so po navadi kodirani v dokumentih HTML na način, ki ne ustreza razhroščeval- nikom RDF in jih je težko izločiti, zato jih tudi ni možno vedno uporabiti. Specifikacija XHTML 2.0 bo omogo- čila uporabo elementov in atributov z metapodatki RDF skoraj povsod v dokumentih HTML, kar bo vplivalo na kakovost iskanja virov na svetovnem spletu. SVG Robin Berjon je v prispevku What’s New in SVG 1.2? predstavil novosti v specifikaciji SVG 1.2 [80]:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5