OZ 2004/2

M 59 ORGANIZACIJA ZNANJA 2004, LETN. 9, ZV. 2 Novka Šokica-Šuvaković: OBDELAVA STARIH IN REDKIH KNJIG V KNJIŽNICI MATICE SRBSKE zili smo, da ni adekvatne rešitve za obdelavo nekaterih redkih izvodov publikacij, ki niso stare in se hranijo v knjižnici, kot so izvodi sodobnih knjig s posvetili, avto- grami in podobno. Težave predvidevamo tudi pri obdelavi zapuščin, ki se praviloma ne obdelujejo po standardu ISBD(A), vsebujejo opombe o izvodu in se hranijo kot zasebne zbirke, ki se v knjižnicah obravnavajo na speci- fičen način. Najprimernejše mesto za vnos teh posebnosti bi lahko našli v območju podatkov o zalogi, pa tudi to ni povsem standardizirano. Nerešena ostaja problematika obdelave rokopisnega gradiva, ki se hrani v knjižnicah in se obravnava kot zbirka starih in redkih knjig, ki pa je zelo obsežna in v glavnem vsebuje pisma in korespon- denco ter nasploh zapuščino nekaterih znamenitih ljudi, najpogosteje pisateljev. PRIKAZ PODATKOV V BAZI STARIH IN REDKIH KNJIG BMS Na sliki 1 lahko vidimo, da BMS pri obdelavi starih in redkih knjig upošteva pisavo publikacije. Pri obdelavi publikacij ne uporablja transliteracije znakov v latinico, vnaša samo gotico. Tako v starem kot tudi v standardizi- ranem zapisu COMARC/B se podatki vnašajo v latinici z diakritičnimi znaki. Tako se npr. znak vpisuje s kombinacijo znakov TAB e O, kar se na ekranu izpiše kot Œ . Zaradi iskanja se naslovi pišejo v fonetični obliki ali v sodobni pisavi v bloku sorodnih naslovov (polji 540 in 518). Vsa imena oseb in institucij se vpisujejo tako v etimološki kot v fonetični obliki v blokih 7XX in 9XX. Tudi s tem se zagotavlja boljša najdljivost podatkov. Kot v katalogizaciji so tudi v OPAC-u zapisi predstavljeni v latinici. Vse to zahteva iskanje novih rešitev, tako za pri- kaz podatkov v OPAC-u, kot tudi za digitalizacijo zbirk starih in redkih knjig s tehnikami optičnega odčitavanja (skeniranja). Cirilica je v Unicode sicer vključena, ni pa posebnih kod za staro cirilico, kar povzroča pomanjkljive izpise v COBISS-u. Pričakujemo, da bodo nove tehnične rešitve in standardizacija v Unicode pripomogle, da se bo v prihodnosti zbirka starih in redkih knjig v bazi BMS ustrezno izpisovala tudi v OPAC-u. Takrat bi po digitali- zaciji teh zbirk zapise iz baze povezali s skeniranimi do- kumenti ter s tem istočasno zagotovili iskanje, uporabo in zaščito zbirk starih in redkih knjig. (Prispevek z naslovom Obrada stare i retke knjige u Biblioteci Matice srpske sta iz srbščine prevedli Biserka Fortuna in Gordana Popović-Bošković.) Opombe 1 Katalog zapuščin (op. prev.). 2 Katalog je izšel leta 1996 na osnovi IZUM-ovih programov za izdelavo bibliografij. Reference Brković, Mirjana. Iskustva u radu na elektronskom katalogu 15.–18. veka u Biblioteci Matice srpske . Budimpešta, 2004. Brković, Mirjana. Srpske knjige i periodika 18. veka Biblioteke Matice srpske . Novi Sad, 1996. COMARC/B format : format za bibliografske podatke : priročnik za uporabnike . Maribor : IZUM, 1991–<2003>. Guidelines for Using UNIMARC for Microforms . IFLA, UBCIM, 1998. Pridobljeno s spleta: www.ifla.org/VI/3/p1996-1/guid2.htm. Guidelines for Using UNIMARC for Older Monographic Publications (ANTIQUARIAN) . IFLA, UBCIM, 1998. Pridobljeno s spleta: www.ifla.org/VI/3/p1996-1/guid3.htm. ISBD(A) Međunarodni standardni bibliografski opis starih monograf- skih publikacija. V: Bibliotekar , Beograd, 37(1/3), 1985, 101–200.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5