OZ 2004/1

14 ORGANIZACIJA ZNANJA 2004, LETN. 9, ZV. 1 KIBERANGEL^KI UMAZANEGA OBRAZA Tvrtko M. Šercar Institut informacijskih znanosti, Maribor Kontaktni naslov: tvrtko.sercar @ izum.si Izvle~ek Povod za nastanek tega članka je kampanja, ki so jo anonimni posamezniki lani in predlani vodili preko interneta z namenom diskreditirati vodstvo IZUM-a. Nakazan je pravni in tehnološki vidik kibernadlegovanja. Prikazano je, kako so se s kiberkriminalom spoprijele zakonodaje ZDA in EU. Namen članka je prepoznati kibernadlegovanje kot resni družbeni problem, ki si kot posebna vrsta kiberkriminala zasluži pozornost nacionalne zakonodaje tudi v Sloveniji. Največji problem je po- tegniti črto ločnico med kibernadlegovanjem, ki je svojevrstna kontinuiteta verbalnega dejanja, in zakonsko zaščiteno svobodo govora, ki je ena največjih vrednot demokratične družbe zahodne civi- lizacije. Klju~ne besede kiberkriminal; kibernadlegovanje; pravni vidik; tehnološki vidik; ZDA; EU Abstract The impetus for this article was the campaign conducted on the Internet last year and the year before by anonymous individuals trying to discredit Izum’s management. Some of the legal and technological aspects of cyberstalking are pointed out, and ways of dealing with the problem of cybercrime, based on US and EU legislation, are also presented. The objective of the article is to have cyberstalking recognised as a serious social problem which merits, as a special type of crimi- nal offense, the attention of the Slovenian legislature. The biggest problem is actually drawing a boundary line between cyberstalking which is a unique continuity of speech activities, and freedom of speech which is one of the greatest values of a democratic society in Western civilisation and protected by law. Keywords cybercrime; cyberstalking; legal aspect; technological aspect; USA; EU nosti, kot so nizki stroški, enostavna uporaba in anonim- nost, postal plodno polje tudi za protizakonita kriminalna dejanja.[1] Računalniki in internet so danes globalno in drugače obvezni sestavni del informacijske civilizacije in kulture, kibernadlegovanje pa je ena temnih senc te kulture. Gre za relativno nova kriminalna dejanja, kot so: • hekerstvo (hacking), krekerstvo (crackering), vključno z izdelavo računalniških programov tipa virus, worm itd. • virtualna otroška pornografija, • kibernadlegovanje/preganjanje žrtev. Izraz kibernadlegovanje je bil skovan, da označi zlorabo interneta, e-pošte ali drugih e-medijev za nadlegovanje ali UVOD Povod za ta članek je kampanja, ki so jo anonimni posa- mezniki lani in predlani vodili preko interneta z namenom diskreditirati vodstvo IZUM-a. Čeprav je videti, da so to kampanjo opustili, je kibernadlegovanje ( cyberstalking ) splošni problem sodobne informacijske družbe, razsež- nost katerega vedno bolj narašča. Informacijske prometnice kot infrastruktura informacijske družbe se vedno hitreje razvijajo. Internet in druge teleko- munikacijske tehnologije omogočajo napredek slehernega vidika družbe na vseh koncih sveta: pospešujejo trgo- vino, izpopolnjujejo izobraževanje in zdravstveno skrb, participativno demokracijo, olajšujejo sporazumevanje v družini, med prijatelji in ljubimci bodisi čez cesto bodisi okrog sveta. Kiberprostor je zaradi svojih številnih pred-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5