OZ 2003/2

M 103 ORGANIZACIJA ZNANJA 2003, LETN. 8, ZV. 2 Ko je EGS davnega leta 1975 sprejemala Direktivo o odpad- kih ( Council Directive 75/442/EEC of 15 July 1975 on waste ), je bilo predvideno, da bodo za posebne vrste od- padkov nastale ločene direktive. Električne in elektronske naprave so kot odpadki obravnavane v letnih poročilih o trajnostnem razvoju, posebno pozornost pa so jim na- menili tudi v 5. okvirnem programu. Ministrski svet je leta 1997 sprejel Resolucijo o strategiji skupnosti glede ravnanja z odpadki ( Council Resolution of 24 February 1997 on a Community strategy for waste management ) in tam je zapisano tudi naročilo Komisiji, da pripravi pro- gram ravnanja z odpadnimi električnimi in elektronskimi napravami (WEEE). Skladno z uveljavljenimi procedura- mi je bila Direktiva o odpadnih električnih in elektronskih napravah ( Directive 2002/96/EC of the European Parlia- ment and of the Council of 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) ) sprejeta januarja 2003 in objavljena v Uradnem listu EU ( Official Journal of the European Union ) 13. 2. 2003. Količina električnih in elektronskih naprav, ki vsebujejo tvegane komponente, izjemno hitro raste, ni pa ustrezne- ga ravnanja z njimi, ko postanejo odpadek in manjka jasna usmeritev k ločenemu zbiranju in recikliranju. EU se je namenila poiskati skupno rešitev, ki bo razumnejša od posamičnih pristopov vsake države. Nove rešitve bodo potegnile za seboj nekatere že sprejete direktive, ki so zastarele, kot npr. Direktivo o ravnanju z akumulatorji in baterijami iz leta 1991 ( Council Directive 91/157/EEC of 18 March 1991 on batteries and accumulators containing certain dangerous substances ). Države članice bodo storile vse, da bodo že proizvajalci naprav pri njihovi konstrukciji mislili na razgradnjo in recikliranje. Poskrbele bodo za brezplačno vračanje teh odpadkov in za splošno obveščenost javnosti o tem. Uspeh bo dosežen, če bodo električne in elektronske naprave izginile z odlagališč nesortiranih odpadkov. Predvideno je, da stroške ravnanja z odpadnimi napra- vami pokrijejo njihovi proizvajalci ali prodajalci, ki se lahko za ta namen organizirajo v kolektivne sheme. Nov proizvod ne more na trg, če ponudnik ne predloži jam- stva, kako bo poskrbel za odpadke. Za t. i. “zgodovinske odpadke”, ki jim ni mogoče najti proizvajalca, bodo se- danji ponudniki poskrbeli solidarno po kolektivni finančni shemi. Teh shem pa ni dopustno izkoriščati za izločanje novih ponudnikov, pač pa se le-ti lahko v vsakem trenut- ku vključijo vanje in pridejo na trg. Upravljavci komunal- nih odlagališč bodo priskrbeli informacije o električnih in elektronskih napravah, ki se bodo v nasprotju z direktivo znašle na odlagališčih nesortiranih odpadkov. Kako se to počne, izhaja iz Priporočila o minimalnih kriterijih okoljske inšpekcije v državah članicah ( Recommendation 2001/331/EC of the European Parliament and the Coun- cil of 4 April 2001 providing for minimum criteria for environmental inspections in the Member States ). Direktiva obvezuje članice, da uvedejo ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih naprav do 13. 8. 2005, in sicer tako, da jih bo mogoče vrniti proizvajalcu ali prodajalcu, česar le-ta ne sme zaračunati. Do 31. 12. 2006 je treba zagotoviti takšno kapaciteto ločenega zbi- ranja in reciklažnih linij, da bo mogoče prevzeti letno 4 kilograme odpadnih električnih in elektronskih naprav na prebivalca. Postavljeni so visoki kriteriji ponovne uporabe sestavin, saj naj bi do 31. 12. 2006 z reciklažo vrnili v proizvodnjo od 70 do 80 % teže naprav. Za nekatere kategorije naprav pa bi morali do 31. 12. 2008 zagotoviti celo stoodstotno reciklažo. Do 13. 8. 2005 se bodo tako morali umakniti s trga vsi tisti ponudniki, ki ne bodo poravnali stroškov ravnanja z odpadki, povezanimi z njihovimi proizvodi ali z “zgo- dovinskimi odpadki”. Države članice bodo potrošnike informirale: • da odpadnih električnih in elektronskih naprav ne smejo več odlagati med splošne odpadke; • da jih morajo vračati proizvajalcu ali prodajalcu; • da jih je treba reciklirati • da ob drugačnem ravnanju lahko predstavljajo veliko zdravstveno tveganje. Potrošniki morajo biti seznanjeni, da bodo po 13. 8. 2005 vse električne in elektronske naprave označene s simbolom, ki jih bo opozarjal, da jih ne smejo odlagati med splošne odpadke. Države članice so dolžne direktivo uveljaviti v svoji zako- nodaji do 13. 8. 2004, ko morajo biti sprejeti tudi vsi izved- beni akti za delovanje sistema ločenega zbiranja in reciklaže. Nove članice bodo deležne kakšnega podaljšanega roka, DIREKTIVA EU O ODPADNIH ELEKTRONSKIH NAPRAVAH

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5