Preizkusite novo različico: COBISS+
 Vzajemna baza podatkov: COBIB.SI - Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov (Štev. zapisov: 5.105.130)

Podrobno o osnovnem iskanju

Izbira pojmov za iskanje

Pri iskanju informacij je ključnega pomena pravilna izbira iskalnih pojmov. Če o iskalnih pojmih nimamo natančne predstave, začnemo s splošnimi pojmi. Če nas na primer zanima, katere okužbe prenašajo klopi, a ne poznamo natančnega imena okužb, vnesemo:

Primer

okužba

Velikokrat je samo en iskalni pojem premalo, da bi našli primerno število pomembnih rezultatov, zato vnesemo:

Primer

okužba klop

Nadaljnje dodajanje pojmov omeji iskanje in v veliko primerih s seznama rezultatov izloči tudi pomembne rezultate. Zato uporabimo bolj specifične (natančne) iskalne pojme, ki smo jih našli pri pregledu najpomembnejših rezultatov.

Primer

Borelioza meningoencefalitis

Pri osnovnem iskanju dosežemo boljše rezultate, če uporabimo ključne besede namesto naravnega jezika.

Primer

okužba klop je boljša iskalna zahteva kot bolezni, ki jih prenašajo klopi.

Velike in male črke

Pri vpisovanju iskalnih zahtev lahko uporabljamo velike ali male črke, ker ne vplivajo na rezultat. Rezultati so enaki, če iščemo:

Primer

france prešeren ali France Prešeren ali FrAnCe PrEšErEn

Avtomatska operacija "in" ter krajšanje besed

Med besedami v iskalni zahtevi je privzeta logična operacija IN. To pomeni, da morajo rezultati iskanja vsebovati vse besede iz iskalne zahteve. Besedi "in" ali "and" se v iskalni zahtevi obravnavata enako kot druge besede, ki se pojavljajo v naslovu, povzetku ali kjer koli drugje v bibliografskem zapisu.

Besede krajšamo z znakom "*", kadar npr. želimo zajeti vse oblike sklanjatev določene besede (klop, klopni, klopna, klopov).

Primer

okužba klop*

Frazno iskanje

Rezultat iskanja po besednih zvezah (frazah), ki jih navedemo v narekovajih, so vsi zapisi, v katerih so besede med narekovaji relativno blizu skupaj in vrstni red ni pomemben. Tovrstni način iskanja pri osnovnem iskanju se razlikuje od iskanja po frazah pri izbirnem in ukaznem iskanju, kjer iščemo po nizu znakov, praviloma do znaka natančno (izjema so nekateri posebni znaki, ki so izpuščeni). Vsako besedo iz besedne zveze lahko krajšamo, česar pa ne moremo pri izbirnem in ukaznem iskanju, kjer lahko znak za krajšanje uporabimo le enkrat na začetku ali koncu fraze.

Če želimo poiskati določeno besedno zvezo, jo navedemo v narekovajih:

Primer

"to be or not to be"

Natančnost iskanja povečamo tudi, če ime in priimek avtorja navedemo med narekovaji, ne glede na to, ali iščemo samo po avtorju ali avtorju in naslovu ali katerem koli drugem polju v bibliografskem zapisu. Pri tem nam ni treba paziti na vrstni red.

Primer

"ivan cankar" ali "cankar ivan"
(Rezultati iskanja so v obeh primerih enaki.)

Če želimo poiskati frazo, v kateri je vrstni red besed natančno določen, posamezne iskalne pojme povežemo s pikami.

Primer

cankarjev.dom.ljubljana
(Rezultat iskanja so zapisi, v katerih se pojavljajo vsi iskalni pojmi v točno takšnem zaporedju, kot smo ga določili v iskalni zahtevi.)

Izbor zapisa

Vrsto zapisa izberemo s spustnega seznama. Izbor zapisa je možen v domačih bibliografskih bazah podatkov na vzajemnem in lokalnem nivoju (baza COBIB in lokalne baze knjižnic).

Podrobno o izbirnem iskanju

Besedno in frazno iskanje

Besedno iskanje

Besedno iščemo po besedah, ki se nahajajo kjer koli v zapisu (npr. v naslovu, imenu avtorja, založnika itd.). Med dvema besedama lahko vpišemo katero koli ločilo ali naredimo presledek.

Primer

Ključne besede: ivan, grohar oz. ivan grohar
(Rezultat iskanja so zapisi, v katerih se kjer koli v zapisu pojavljata besedi Ivan in Grohar.)

Vrstni red iskalnih pojmov pri besednem načinu iskanja je poljuben.

Primer

Naslov: zgodovina, slovencev oz. slovencev, zgodovina
(Med rezultati iskanja sta tudi zapisa za gradivo z naslovom Zgodovina Slovencev do leta 1918 in Zgodovina koroških Slovencev.)

Frazno iskanje

Frazno iščemo po frazi, ki jo vnesemo v narekovajih. Če ne uporabimo narekovajev, se programsko izvede besedno iskanje.

Primer

Naslov: "slovenske narodne jedi"
(Rezultat iskanja je zapis za gradivo z naslovom Slovenske narodne jedi.)

Krajšanje

Posamezne pojme za iskanje ali fraze krajšamo z znakom zvezdica "*" (nadomesti poljubno število znakov). Znak "*" lahko uporabimo na začetku ali na koncu, ne pa hkrati na začetku in koncu.

Primer

Ključne besede: relativ*
(Rezultat iskanja so zapisi z vključenimi besedami, ki se začenjajo z relativ.)

Naslov: "*narodne pripovedke"
(Rezultat iskanja so zapisi za gradivo, katerih naslovi se končujejo z narodne pripovedke.)

Avtor: "cankar, i*"
(Rezultat iskanja so zapisi, v katerih se v polju za avtorstvo nahaja priimek Cankar, ime pa se začenja s črko I, npr.: Cankar, Ivan; Cankar, Izidor itd.)

Velike in male črke

Pri vpisovanju iskalnih zahtev lahko uporabljamo velike ali male črke, saj pri rezultatih iskanja ni razlik.

Primer

Ključne besede: "Škofja Loka" oz. "škofja loka"

Osebna imena

Osebna imena v poljih za avtorstvo oz. poljih za ime kot predmetno oznako so invertirana – priimek je na prvem mestu, sledi pa eno ali več imen. Med priimkom in imenom stojita vejica in presledek. Pri fraznem načinu iskanja moramo vnesti ime v obliki Priimek, Ime. Ker so pri nekaterih imenih v poljih za avtorstvo oz. poljih za ime kot predmetno oznako dodane tudi letnica rojstva ali smrti ali obe letnici, je priporočljivo, da frazo vedno zaključimo z "*", znakom za krajšanje.

Primer

Avtor: "linhart, anton tomaž*"
(Med rezultati iskanja so zapisi, v katerih se v polju za avtorstvo nahajata obliki imena Linhart, Anton Tomaž in Linhart, Anton Tomaž, 1756-1795.)

Če nismo prepričani, kakšna je prava oblika imena, si lahko pomagamo s funkcijo pregled pojmov. Vnesemo začetek avtorjevega imena in kliknemo gumb (Pregled pojmov). S seznama izberemo ustrezno obliko imena.

Ločila itd.

Pri fraznem iskanju moramo frazo vnesti z vsemi ločili, opuščaji, vezaji itd.

Primer

Naslov: "kruh, vino, ribe"
(Rezultat iskanja je gradivo z naslovom Kruh, vino, ribe.)

Naslov: "texas/pascos '92"
(Rezultat iskanja je gradivo z naslovom Texas/PASCOS '92.)

Izjema so posebni znaki ( ) * : [ ] < > = #

Če nastopijo sredi pojma za iskanje, naredimo presledek, če pa nastopajo na začetku ali na koncu, jih izpustimo.

Primer

Naslov: "bakrovi ii karboksilati*"
(Znak "(" nastopa sredi besede, znak ")" nastopa na koncu besede; med rezultati iskanja je tudi naslov Bakrovi(II) karboksilati v vodnih raztopinah amoniaka.)

Diakritični znaki in posebne črke

Pri vpisovanju iskalnih zahtev lahko uporabljamo diakritične znake ali pa jih opustimo (pri iskanju ni razlik). Pomembno je samo, da smo pri njihovi (ne)uporabi dosledni. Namesto znaka þ (thorn) uporabimo niz th, namesto znaka ð (eth) pa znak đ.

Primer

Avtor: župančič oz. zupancic ne pa tudi zupančič

Ključne besede: karađorđević oz. karadordevic ne pa tudi karađordevic

Avtor: Yrsa Sigurđardóttir oz. Yrsa Sigurdardottir ne pa tudi Yrsa Sigurðardóttir

Členi

Pri fraznem načinu iskanja lahko izpustimo člene "a", "the", "die", "l''', "le", "la" itd. na začetku naslovov.

Primer

Naslov: "chronik von visoko"
(Rezultat iskanja je gradivo z naslovom Die Chronik von Visoko.)

Ključne besede

Pri iskanju po ključnih besedah lahko iščemo besedno ali frazno ali kombinirano, hkrati besedno in frazno. Fraze pišemo v narekovajih.

Primer

Ključne besede: požiralnik*, voranc
(Rezultat iskanja so zapisi, v katerih se nahaja beseda Voranc in vse besede, ki se začenjajo s požiralnik, npr. zapisi z naslovom novele Boj na požiralniku in imenom Prežihov Voranc.)

Ključne besede: "protestantski katekizem", trubar
(Med rezultati iskanja je tudi zapis za zbirko predgovorov protestantskih piscev Protestantski katekizem; v tej zbirki je objavljen tudi predgovor Primoža Trubarja.)

Iskanje v območju

Iskanje v območju uporabljamo za iskanje letnic izdaje določene publikacije v nekem obdobju in pri numeričnem iskanju. V iskalno okno vnesemo dve vrednosti v kronološkem zaporedju in ju ločimo z dvopičjem.

Primer

Leto izida: 1994:2000
(Rezultat iskanja so vse publikacije, ki so izšle med letoma 1994 in 2000.)

Izbor zapisa

Vrsto zapisa izberemo s spustnega seznama. Iskanje lahko dodatno omejimo samo na tiste zapise, ki med podatki vsebujejo tudi URL naslov, tako da označimo kvadratek "Le viri z e-dostopom". Izbor zapisa je možen v domačih bibliografskih bazah podatkov na vzajemnem in lokalnem nivoju (baza COBIB in lokalne baze knjižnic).

Podrobno o ukaznem iskanju

Iskalne predpone in pripone

Pri oblikovanju iskalne zahteve uporabljamo predpone in pripone (iskalni indeksi). Seznam indeksov (povezava Pregled predpon in pripon) vsebuje izbor najbolj koristnih predpon in pripon. Sicer pa lahko v ukaznem načinu iskanja iščemo po vseh poljih in podpoljih, ki so indeksirana v bazah podatkov. Celoten seznam iskalnih predpon in pripon najdemo v priročniku COBISS/Katalogizacija, Dodatek F (E-priročniki; za ogled se je treba registrirati).

Pri iskanju po ključnih besedah lahko iskalno predpono ali pripono KW (ključne besede) opustimo (v vseh drugih primerih iskalno predpono ali pripono moramo vpisati). Med posameznimi pojmi za iskanje moramo uporabljati logične oz. kontekstne operatorje. Če iskalno predpono KW uporabimo, je treba iskalno zahtevo pisati v oklepaju.
 

Primer

kmetije AND hribovske oz. KW=(kmetije AND hribovske)

venček (W) narodnih oz. KW=(venček (W) narodnih)

toda le TI=molekularna genetika v medicini

Logični operatorji

S pomočjo logičnih operatorjev lahko dodatno omejimo oz. razširimo naše iskalne zahteve.

Uporabimo logične operatorje v angleščini.

Operator Rezultat iskanja
ANDzapisi, ki vsebujejo oba pojma oz. vse pojme, ki smo jih povezali z operatorjem AND
ORzapisi, ki vsebujejo vsaj enega od navedenih iskalnih pojmov
NOTzapisi, ki vsebujejo prvi pojem, ne vsebujejo pa pojma, ki sledi operatorju NOT

Primer

psi OR mačke

planinstvo AND vodniki

novinarstvo NOT televizij*

Logične operacije se vedno izvajajo v točno določenem zaporedju, lahko pa vrstni red operacij tudi spremenimo z uporabo oklepajev.

Običajno zaporedje operacij

 1. oklepaj
 2. kontekstni operatorji
 3. NOT
 4. AND
 5. OR

Spremenjeno zaporedje operacij

Primer

((morje OR zrak) and onesnaže*) NOT reke
(Program bo najprej poiskal zapise, ki vsebujejo besedi morje in zrak, nato bo v tej množici izbral samo zapise, ki vsebujejo tudi besedo onesnaže* in na koncu izločil vse zapise z besedo reke.)

Uporaba narekovajev

Če v iskalnem pojmu uporabimo znak, ki je rezerviran za oblikovanje iskalne zahteve (oklepaj "(", zaklepaj ")", enačaj "=" in poševna črta "/") ali rezervirano besedo (AND, OR, NOT), moramo iskalni pojem napisati v narekovajih.

Primer

science(W)"and"(W)technology/TI AND oxford/PU

Ločila itd.

Pri fraznem iskanju moramo frazo vnesti z vsemi ločili, opuščaji, vezaji itd.

Primer

Naslov: "kruh, vino, ribe"
(Rezultat iskanja je gradivo z naslovom Kruh, vino, ribe.)

Naslov: "texas/pascos '92"
(Rezultat iskanja je gradivo z naslovom Texas/PASCOS '92.)

Izjema so posebni znaki ( ) * : [ ] < > = #

Če nastopijo sredi pojma za iskanje, naredimo presledek, če pa nastopajo na začetku ali na koncu, jih izpustimo.

Primer

Naslov: "bakrovi ii karboksilati*"
(Znak "(" nastopa sredi besede, znak ")" nastopa na koncu besede; med rezultati iskanja je tudi naslov Bakrovi(II) karboksilati v vodnih raztopinah amoniaka.)

Kontekstni operatorji

Kontekstni operatorji pri iskanju v zapisu določajo relativno bližino med besedami iz iskalnega pojma. Kombiniramo jih lahko skupaj z iskalno predpono KW (ključne besede) in vsemi priponami.

Uporabljamo kontekstne operatorje v angleščini.

 • WITH (W)
  Oba iskalna pojma nastopata v zapisu skupaj in v navedenem vrstnem redu.

  Primer

  informacijski (W) inženiring
  (Iskalna zahteva je informacijski inženiring.)

 • nWITH (nW)
  Oba iskalna pojma nastopata v navedenem vrstnem redu, med njima lahko nastopa največ "n" besed.

  Primer

  language (1W) trade
  (Iskalna zahteva je npr. language of trade.)

 • NEAR (N)
  Oba iskalna pojma nastopata skupaj, v poljubnem vrstnem redu.

  Primer

  rudolf (N) maister
  (Iskalna zahteva je Rudolf Maister in Maister, Rudolf.)

 • nNEAR (nN)
  Oba iskalna pojma nastopata v poljubnem vrstnem redu, med njima je lahko največ "n" besed.

  Primer

  cost (1N) benefit
  (Iskalna zahteva je npr. cost to benefit, benefit to cost, cost-benefit, cost/benefit.)

 • SUBFIELD (S)
  Oba iskalna pojma nastopata v istem polju/podpolju zapisa.

  Primer

  posvetovanje (S) bled
  (Rezultat iskanja so zapisi, ki imajo v istem podpolju pojma posvetovanje in Bled.)

Iskanje v območju

Iskanje v območju uporabljamo za iskanje letnic izdaje določene publikacije v nekem obdobju in pri numeričnem iskanju. V iskalno okno vnesemo dve vrednosti v kronološkem zaporedju in ju ločimo z dvopičjem.

Primer

Leto izida: 1994:2000
(Rezultat iskanja so vse publikacije, ki so izšle med letoma 1994 in 2000.)

Izbor zapisa

Vrsto zapisa izberemo s spustnega seznama. Iskanje lahko dodatno omejimo samo na tiste zapise, ki med podatki vsebujejo tudi URL naslov, tako da označimo kvadratek "Le viri z e-dostopom". Izbor zapisa je možen v domačih bibliografskih bazah podatkov na vzajemnem in lokalnem nivoju (baza COBIB in lokalne baze knjižnic).

Kazalo pomoči